Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1997

datum: 13.03.1998

kategorija: Akti

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1997

Uradni list Republike Slovenije, št. 20/1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US in 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97, 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Divača je Občinski svet občine Divača na 36. redni seji dne 19. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 1997, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1997:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. V SIT Bilanca prihodkov Račun financiranja Skupaj
št in odhodkov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prihodki 282,029.293,77 282,029.293,77
2. Odhodki 255,900.796,20 4,443.717,90 260,344.514,10
3. Presežek oziroma primanjkljaj
(zap. 1-2) 26.,128.497,57 -4,443.717,90 21,684.779,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu financiranja, ki sta sestavni del proračuna.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 21,686.447,67 SIT se prenese v proračun Občine Divača za leto 1998 za pokrivanje nezaključenih nalog po proračunu za leto 1997.
4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada občine Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 1997 naslednje stanje:

----------------------------------------------------------------
Rezervni sklad V SIT
----------------------------------------------------------------
1. Prenos iz leta 1996 2,124.185
2. Priliv v letu 1997 1,445.800
3. Odliv v letu 1997 764.849
4. Stanje na dan 31. 12. 1997 2,805.136
----------------------------------------------------------------

Sredstva rezervnega sklada Občine Divača na dan 31. 12. 1997 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 1998.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 36/03
Divača, dne19. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.