Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Senožeče o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Senožeče, dne 15. 10. 2000

datum: 24.11.2000

kategorija: Akti

Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Senožeče o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Senožeče, dne 15. 10. 2000

Uradni list Republike Slovenije, št. 108/2000

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Senožeče o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Senožeče, dne 15. 10. 2000
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 810 volilnih upravičencev.
2. Na referendumu je glasovalo 634 volilcev ali 78,2%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 377 ali 59,5%.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 244 a1i 38,5% volilcev.
5. Neveljavnih je bilo 13 glasovnic ali 2%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Senožeče, ker se je zanj izreklo 59,5% volilcev, ki so glasovali.

Senožeče, dne 18. oktobra 2000.
Predsednik
Volilne komisije
krajevne skupnosti Senožeče
Zvonimir Bric l. r.