Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Divača

datum: 10.11.2005

kategorija: Akti

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, Št. 100/2005

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 26. redni seji dne 27. 10. 2005 sprejelO D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Divača1. člen

V Odloku o komunalnih taksah v Občini Divača (Uradni list RS, št. 37/97, 66/03, 116/03) se v 4. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi: "Taksa se ne plačuje za predmete, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti."


2. člen


V tarifi komunalnih taks se v tar. št. 4 spremeni tabela pod besedilom: "Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih in so trajnega značaja, se plača taksa od velikosti", kot sledi:

tabela.doc


Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2006.


Št. OS 26/01
Divača, dne 27. oktobra 2005Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med., l.r.