Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Divača za leto 2000

datum: 24.11.2000

kategorija: Akti

Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Divača za leto 2000

Uradni list Republike Slovenije, št. 113/2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94,14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 73/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 08/98 - odl. US, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 17. redni seji dne 23. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Divača za leto 2000
1. člen
V 2. členu odloka o proračunu Občine Divača (Uradni list RS, št.17/00) – v nadaljevanju: odlok - se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
Splošni del proračuna občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in račun financiranja.

---------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 340,738.188 SIT
II. Skupaj odhodki 367,369.519 SIT
III. Proračunski primanjkljaj -26,631.331 SIT
---------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb – SIT
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodanih kapitalskih deležev – SIT
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev – SIT
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) – SIT
---------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna – SIT
IX. Odplačilo dolga 3.699.936 SIT
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) -3,699.936 SIT
XI. (Povečanje) zmanjšanje sredstev
na računih (VII.-X.) -30,331.267 SIT
---------------------------------------------------------------

Posebni del proračuna občine vsebuje podrobnejši pregled finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih in je sestavni del proračuna občine.
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so ostala iz prejšnjega leta in znašajo 30,331.267 SIT.
2. člen
V 3. členu odloka se drugi stavek prvega odstavka spremeni tako, da glasi: Za leto 2000 se splošna proračunska rezervacija oblikuje v višini 500.000 SIT. 3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 17/01
Divača, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet., med. l. r.