Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1995

datum: 29.04.1996

kategorija: Akti

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1995

Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1996

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 ) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na seji dne 4. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1995
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 1995 izkazuje naslednje stanje:

a) v bilanci prihodkov in
odhodkov
prihodki skupaj 189,159.606,48 SIT
odhodki skupaj 189,287.775,58 SIT
b) v računu financiranja
prihodkov (najetje posojil) 10,050.000,00 SIT
odhodkov (odplačevanje
posojil) 2.856.073,70 SIT

Presežek prihodkov za leto 1995 znaša skupaj 7,335.757,20 SIT in se ga prenese v proračun leta 1996.
2. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 1995 naslednje stanje

prilivi 1,004.186 SIT
poraba 53.000 SIT

stanje denarnih sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.1995 znašajo SIT 951.186,00 in se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 1996.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 36/96
Divača, dne 10. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.