Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Divača

datum: 30.10.1995

kategorija: Akti

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 62/1995

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) ter 16. in 57. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95 ), je Občinski svet občine Divača na seji dne 28. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Divača
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja organizacijo in delovno področje Občinske uprave občine Divača (v nadaljevanju: občinska uprava).
2. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine.
Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu.
3. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
4. člen
Občinska uprava lahko v skladu s sklenjeno pogodbo, v skladu s koncesijskim aktom, ki ga je sprejel občinski svet, in v soglasju z županom, naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih organizacijah in posameznikih.
5. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in tajnik občine.
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
6. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima notranje organizacijske enote:
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za finance,
– oddelek za gospodarske dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor,
– urad župana.
Oddelek vodi vodja oddelka, urad župana pa vodi tajnik občine.
Oddelki se povezujejo s posameznimi odbori.
7. člen
Občinsko upravo vodi župan.
Za neposredno izvajanje nalog občinske uprave skrbi tajnik občine.
Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
8. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik občine, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
9. člen
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, določi župan.
III. ODLOČANJE V UPRAVNIH STVAREH
10. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava.
11. člen
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
12. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih določenih z zakonom.
13. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.
Zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi. Tajnik je odgovoren županu.
14. člen
O upravnih stvareh lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
Administrativna dela v organih in službah občine lahko opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
15. člen
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje oziroma njegov organ v sestavi.
16. člen
O izločitvi župana v upravnem postopku odloča občinski svet. O izločitvi tajnika odloča župan. O izločitvi uradne osebe odloča župan oziroma tajnik.
IV. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
17. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih:
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, varstva, kulture in socialnega skrbstva,
– pripravljanje in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva, odbora za varstvo okolja, kulturne in naravne dediščine,
– materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove, kritje materialnih stroškov za osnovno šolstvo,
– organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni, na svojem področju
– svetovanje občanom glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu, subvencioniranja najemnin,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
– pospeševanje in financiranje kulturnih dejavnosti in ustanov,
– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
– pospeševanje športa in rekreacije,
– ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne družbe,
– sodelovanje z odborom za socialno zdravstvo in varstvo in z odborom za kulturo, šolstvo in šport,
– informacijska dejavnost,
– priprava predpisov iz svojega delovnega področja,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog družbenih dejavnosti,
– opravljanje drugih nalog s področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
18. člen
Oddelek za finance opravlja naloge na naslednjih področjih:
– priprava in razlaga občinskega proračuna in zaključnega računa,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– sodelovanje z odborom za finance in proračun in z nadzornim odborom.
19. člen
Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih:
– načrtovanje razvoja občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči, agromelioracijski ukrepi na področju kmetijskih zemljišč, pašni red čebelarstva,
– spremljanje gospodarskih gibanj,
– analitična in statistična dejavnost,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– pripravljanje osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj (demografsko ogrožena območja),
– predpisovanje lokalnih davkov,
– sodelovanje z odborom za gospodarstvo in odborom za kmetijstvo in odborom za turizem
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridodbitev sredstev s področja gospodarstva,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju gospodarske dejavnosti.
20. člen
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge na naslednjih področjih:
– skrb za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb, oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti in poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, dimnikarska služba, pokopališka in pogrebna služba,
– gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih javnih površin,
– pripravljanje strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrb za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
– splošne stanovanjske zadeve in upravljanje s stanovanjskim fondom ter poslovnimi prostori,
– pripravljanje strokovnih podlag in organiziranje sprejemanje prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine,
– podeljevanje kncesij v skladu z zakoni,
– skrb za vzdrževanje, popravila in obnovo nepremičnega premoženja občine,
– javne prireditve,
– organiziranje komunalno redarstvene službe in skrb za javni red in mir v občini,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč in upravljanje s skladom stavbnih zemljišč,
– sodelovanje z odborom za prostorsko načrtovanje, komunalno infrastrukturo in stanovanjska vprašanja, z odborom za varstvo okolja, narave in kulturne dediščine,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora.
21. člen
Urad župana:
– organizira občinsko upravo,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine,
– upravlja občinsko premoženje,
– opravlja upravno nadzorstvo,
– pripravlja splošne akte,
– kadrovske zadeve za občinsko upravo,
– sklepa pogodbe o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in drugih razmerjih,
– skrbi za požarno varnost,
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč
– skrbi za izvedbo lokalnih volitev in volitev predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet,
– ustvarja pogoje za delo političnih strank,
– sodeluje s komisijo za statut, vloge in pritožbe,
– opravlja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za občinski svet, nadzorni odbor in delovna telesa občinskega sveta,
– opravlja tehnične in druge naloge za delovanje uprave,
– skrbi za zavarovanje in vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja občine,
– vodi razgovore s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami podjetij in drugimi organizacijami
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog službe,
– opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo v občinski upravi,
– sodeluje z odborom za lokalno samoupravo in povezovanje v širšo regijo.
Kolikor ni točno določeno, v čigavo pristojnost spada reševanje posamezne zadeve, je za njeno rešitev pristojen urad župana.
22. člen
Posamezni oddelki oziroma organizacijske enote iz 7. člena tega odloka, se lahko organizirajo za potrebe občine skupno z ostalimi občinami, na področju novonastalih občin. Take organizacijske enote in število kadra se določi v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po sprejemu tega odloka.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinskih upravnih organov in organizacij ter skupni strokovni službi Skupščine občine Sežana in izvršnega sveta (Uradne objave, št. 12/84,18/87, 1/90, 25/90 in 41/90).
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 11/95
Divača, dne 3. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.