Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Divača

datum: 20.05.2004

kategorija: Akti

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 54/2004

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 14. seji dne 29. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Divača
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih (Uradne objave Primorskih novic, št. 28/91, Uradni list RS, št. 22/95 in 37/96) se črtata drugi in tretji odstavek 1. člena ter se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Sestavni del odloka je grafična priloga, ki zajema 36 kart PKN v merilu 1:5000, na katerih so prikazana ureditvena območja za vse posege v prostor v Občini Divača."
2. člen
1.a člen se spremeni tako, da se glasi:
"Območja posegov v prostor v Občini Divača so: Asfaltna baza Senožeče – (PD), Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Čebulovica, Dane pri Divači, Divača, Dolenja vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, IP (Parkirišče kamionov Senožeče), Kamnolom Razdrto – (LN-2), Kamnolom Laže – (LN-1), Kačiče – Pared, Kozjane, KI-1 (Farma Divača), KI-2 (Ovčarnik Vremščica), KI-3 (Piščančja farma Barka), Laže, Ledenica, Letališče Gabrk – (IV), Matavunsko križišče, Misliče, Matavun, MP-1 (Proizvodno servisna cona Divača), MP-2 (Proizvodno trgovska cona Divača), Potok, Padež, Park vetrnih elektrarn, Naklo, Ostrovica, Otošče, OC-1 (Čistilna naprava Senožeče), OC-2 (Čistilna naprava Naklo), OO-G-1 (odlagališče gradbenega materiala Laže), OO-G-2 (Odlagališče gradbenega materiala Gabrče), VI-1 in VI-2 (Vodna kala Vremščica), OO-G-3 (Odlagališče gradbenega materiala Gabrče), Podgrad pri Vremah, Potoče, Pokopališče Naklo, Senadole, Senožeče, Škocjan, Škoflje, TO (Repetitor Barka), Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Vremščica – (DI), Zavrhek, ZS-1 (Športno-rekreacijska cona Senožeče), ZS-2 (Športno-rekreacijska cona Ravni), ZS-3 (Športno-rekreacijska cona Senožeče), ZS-4 (Športno-rekreacijska cona Divača), ZS-5 (Športno-rekreacijska cona in avtodrom Divača), ZS-6 (Športno-rekreacijska cona Letališče Gabrk), ZS-7 (Športno-rekreacijska cona Gabrče), ZS-8 (Športno-rekreacijska cona Jamarsko društvo), ZS-9 (Športno-rekreacijska cona Strelišče Zavrhek), ZS-10 (Športno-rekreacijska cona Famlje), ZS-11 (Športno-rekreacijska cona Vareje).
3. člen
V 2. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Namembnost posegov v prostor mora biti skladna z usmeritvami prostorskega plana ter s plansko tipologijo naselij, določeno z dolgoročnim planom Občine Sežana za območje Občine Divača, dopolnjenim 2003."
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Meja območja, ki se ureja s tem odlokom, je identična z administrativno mejo območja Občine Divača in je razvidna iz grafičnih prilog. S posebnim odlokom se ureja območje Regijskega parka Škocjanske jame."
5. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Planska tipologija naselij se uskladi z določili iz Dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986 do 2000 – dopolnjenega 2003, poglavje 12. Poselitev in organizacija dejavnosti v prostoru in 12.1. Zasnova razmestitve funkcij glede na oskrbne in storitvene dejavnosti:
Naselje tip A
– središče občinskega pomena, neagrarna zaposlitev in večji delež urbanih stanovanjskih območij;
– površine za razmestitev centralnih dejavnosti in površine za razvoj proizvodnih dejavnosti;
– zagotovljena visoka stopnja komunalne oskrbe in varstva okolja;
– prenova historičnega jedra.
Naselje tip B
– pomembnejše lokalno središče;
– prevladuje urbana nad agrarno vlogo;
– funkcija oskrbnega središča;
– prevladuje urbana stanovanjska funkcija;
– pomembnejša skrb za načrtovani prostorsko urbanistični razvoj in usklajen odnos med gospodarsko rastjo, strukturo aktivnega prebivalstva.
Naselje tip C
– lokalno središče za oskrbo in zaposlitev;
– sedež KS;
– prevladuje agrarna funkcija nad urbano;
– pred novogradnjo ima prednost sanacija in prenova ter izboljšanje komunalne infrastrukturne opremljenosti.
Naselje tip D
– ruralna naselja;
– prevladujoča agrarna funkcija poleg stanovanjske;
– naselja so gravitacijsko zaledje naselij z osnovno oskrbo;
– dopolnilna funkcija turistično-rekreacijska (preobrazba opuščenih objektov v počitniške);
– izboljšanje prometne in komunalne oskrbe stimulira primarno dejavnost za naselitev polkmetov;
– poskus ohranjanja števila prebivalcev.
Naselje tip X
– naselja različnih tipov, kjer se kaže intenzivni trend neagrarne poselitve."
6. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V vseh tipih naselij je gradnja dovoljena znotraj poselitvenih območij. Znotraj poselitvenih območij naselij se nova pozidava usmerja v predele, ki so že začeti s pozidavo.
Gradnja zunaj poselitvenih območij je dovoljena v skladu z veljavno zakonodajo."
7. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
"V naseljih opredeljenih kot pomembnejša lokalna središča in prevladujoče urbano naselje (tip AB in A) mora občina skrbeti za pravočasno urejanje stavbnih zemljišč za kompleksno gradnjo."
8. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pri načrtovanju posegov v prostor se upošteva režim varovanja kulturne dediščine, kot je opredeljen v strokovnem gradivu "Kulturnovarstvene smernice" (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Divača."
9. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
"Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu "Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Divača zaradi uskladitve le-teh s spremembami plana" (ZRSVN, OE Nova Gorica, december 2003), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Divača."
10. člen
V 10. členu se črta zadnja alinea.
11. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje določenega območja in za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav določajo:
– gradbeno parcelo,
– lego objektov,
– novogradnje,
– dozidave, nadzidave, adaptacije in vzdrževalna dela,
– nadomestne gradnje,
– enostavne objekte,
– rušitve in odstranitve objektov,
– urejanje okolice,
– urejanje kmetijskih površin,
– urejanje gozdnih površin."
12. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V strnjeni pozidavi naselij se objekti lahko stransko naslanjajo na sosednje objekte. Vsak objekt mora imeti dovoz z javne ceste širine najmanj 2,50 m.
Na gradbeni parceli mora biti za vsako stanovanjsko enoto predviden najmanj po en parkirni prostor.
Za kmetije se velikost gradbene parcele določi z upoštevanjem lege in medsebojne razporeditve objektov, vrste in možnosti širjenja proizvodnje, manipulativnega prostora in prostora za shranjevanje kmetijske mehanizacije in pridelkov. Širina dovoza z javne ceste mora biti najmanj 3,50 m.
Za obrtne delavnice in gospodarska poslopja znaša širina dovozne poti najmanj 3,5 m. Na gradbeni parceli morajo biti predvideni parkirni prostori skladno s številom zaposlenih, najmanj pa 3 parkirna mesta."
13. člen
V prvem stavku prvega odstavka 13. člena se za besedo "objekti" vrine besedilo ", razen enostavnih objektov,".
Črtata se drugi in peti odstavek.
14. člen
V tretjem odstavku 16. člena se besedilo "Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica" nadomesti z besedilom "Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica".
15. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Enostavni objekti
Na območju, ki ga ureja ta odlok, je gradnja enostavnih objektov možna v skladu z veljavno zakonodajo."
16. člen
18. člen se črta.
17. člen
V zadnjem stavku 19. člena se beseda "lokacijsko" nadomesti z besedo "gradbeno".
18. člen
V 21. členu se črta zadnja alinea.
19. člen
Za 22. členom se doda novo poglavje: "III.a POSEBNI POGOJI IN MERILA", ki zavzema nove 22.a, 22.b in 22.c člene.
20. člen
Doda se nov 22.a člen, ki se glasi:
"Določila za urejanje posameznih območij na poselitvenih območjih:
Območja proizvodnih dejavnosti-
Drugo proizvodno območje – PD:
V razširitvi asfaltne baze so dovoljeni posegi za potrebe obstoječe in razširjene dejavnosti skladno s splošnimi določili tega odloka.
Območja javne infrastrukture-
Območje vzgoje in izobraževanja – DI:
Sirarna na Vremščici predstavlja inštitutsko dejavnost Veterinarske fakultete. Za ureditev območja je potrebno izdelati ureditveni načrt.
Mešana območja-
Območje storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti – MP-1:
Območje med jugovzhodnim robom poselitvenega območja naselja Divača, železniško progo in avtocesto se nameni za proizvodno servisno cono. Možne dejavnosti so proizvodnja, servisne, storitvene in trgovske dejavnosti.
Urbanistično oblikovanje novih gradenj in ureditev mora upoštevati splošna določila o oblikovanju.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti nekonfliktnemu stiku z obstoječo zazidavo na drugi strani magistralne ceste.
Severni rob ob železnici je potrebno intenzivno ozeleniti – ustvariti zeleno bariero – zaradi zmanjšanja emisij.
Robna pozidava na zahodu, vzhodu in jugu mora biti kvalitetno oblikovana zaradi vizualne izpostavljenosti.
Območje storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti – MP-2:
Območje južno od Divače in Dolnjih Ležeč ter zahodno od avtoceste se nameni proizvodnji, storitveni, servisni in trgovski dejavnosti.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti čim boljšemu vključevanju novih objektov in zunanjih ureditev v okolje ter kvalitetnemu oblikovanju, saj je območje s prometnic vidno izpostavljeno.
Območja športno-rekreacijskih in zelenih površin-
Območje za šport in rekreacijo – ZS-1:
Rekreacijski center Senožeče. Dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev in vzdrževanje rekreacijskega centra: ureditev ribnika, ureditev in oprema prostora za piknike v gozdu, ureditev ribiške koče v sanitarno sprejemljiv gostinski objekt, ureditev sprehajalnih poti in trim steze, postavitev košev za odpadke in obvestilnih tabel.
Območje za šport in rekreacijo – ZS-2:
Rekreacijsko območje Ravni ob regionalni cesti severno od Senožeč. Dovoljeni so posegi za ureditev obstoječega stanja – asfaltiranje obstoječih makadamskih parkirišč, sanitarna ureditev obstoječih objektov ob teniških igriščih – ter dopolnitev obstoječega programa z dodatnim dopolnilnim rekreacijskim programom.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti čim boljšemu vključevanju objektov in zunanjih ureditev v naravno okolje ter kvalitetnemu arhitektonskemu oblikovanju zaradi lege ob regionalni cesti in namembnosti, ki naj obiskovalce pritegne z urejenostjo.
Območje je potrebno z intenzivno ozelenitvijo zaščititi pred vplivi prometa na regionalni cesti in na tak način vzpostaviti krajinsko kvalitetnejšo podobo območja.
Območje za šport in rekreacijo – ZS-3:
Rekreacijsko območje jugovzhodno od Senožeč. Dovoljeni so posegi za ureditev rekreacijskih površin v gozdu – ureditev sprehajalnih poti, površin za rekreacijo v naravi in spremljajočega programa.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti čim boljšemu vključevanju objektov in zunanjih ureditev v naravno okolje ter kvalitetnemu arhitektonskemu oblikovanju in skrbi za nastale odpadke in ekološko osveščanje obiskovalcev.
Gozdne površine naj se ohranijo v največji možni meri. Površine, ki bi jih zaradi posegov (ureditev poti, gradnja spremljajočega programa) izkrčili, je potrebno rekultivirati.
Prepovedana je gradnja parkirišč. Območje za šport in rekreacijo – ZS-4:
Rekreacijsko območje Gabrk med avtocestnim odcepom za Sežano in Koper ter daljnovodnimi koridorji Divača – Postojna. Dovoljene so ureditve za izvedbo rekreacijske cone.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti vklapljanju v naravno okolje in kvalitetnemu oblikovanje, saj bo s prometnic območje vidno izpostavljeno.
Območje za šport in rekreacijo – ZS-5:
Rekreacijsko območje Jezerce v trikotniku med avtocesto in avtocestnim odcepom za Sežano in Koper. Deponijo gradbenega materiala od gradnje avtoceste je potrebno sanirati. Dovoljene so ureditve za izvedbo rekreacijske cone.
Dovoljena je izgradnja avtošolskega poligona za praktični pouk vožnje v varnih razmerah.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti vklapljanju v naravno okolje in kvalitetnemu oblikovanje, saj bo s prometnic območje vidno izpostavljeno.
Območje za šport in rekreacijo – ZS-6:
Rekreacijsko območje Letališče Gabrk leži ob obstoječem športnem letališču, na severu in vzhodu pa ga omejuje železnica. Cona leži v vplivnem območju regijskega parka Škocjanske jame in v neposredni bližini Unescove dediščine. Zaradi ustreznega urejanja območja in vpeljave primernih vsebin, ki bodo v rekreacijski coni neagresivno dopolnjevale dejavnost obstoječega športnega letališča in njegov razvoj v omejeni obliki kot tip športnega letališča mora Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, pripraviti smernice s priporočilom primernih dejavnosti za to območje ter podrobnejše pogoje.
Urbanistično oblikovanje novih ureditev in v minimalnem obsegu novogradenj mora upoštevati značilnosti območja urejanja in krajevne značilnosti.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti nekonfliktnemu stiku z naravno dediščino.
Območje za šport in rekreacijo – ZS-7:
Rekreacijsko območje Gabrče leži južno od naselja. Območje opuščenega kamnoloma se s sanacijo divjega zaraščanja in rekultivacijo nameni rekreativni dejavnosti. Dovoljeni so posegi za ureditev rekreacijskih aktivnosti v naravi. Prepovedana je gradnja parkirnih površin.
Urbanistično oblikovanje novih ureditev in v minimalnem obsegu novogradenj mora upoštevati značilnosti območja urejanja in krajevne značilnosti.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti nekonfliktnemu stiku z naravno dediščino.
Območje za šport in rekreacijo – ZS-8:
Rekreacijsko območje Divaška jama je namenjeno aktivnostim jamarskega društva Gregor Žiberna. Dovoljeni so posegi za ureditev primernih delovnih pogojev društva in ureditev prostorov, namenjenih obiskovalcem. Zaradi bližine naravne dediščine je potrebno upoštevati naravovarstvene smernice, vse oblikovalske posege pa prilagoditi nekonfliktnemu stiku z naravno dediščino.
Urbanistično oblikovanje novih ureditev in v minimalnem obsegu novogradenj mora upoštevati značilnosti območja urejanja in krajevne značilnosti. Območje za šport in rekreacijo – ZS-9:
Rekreacijsko območje Strelišče leži jugovzhodno od naselja Zavrhek.
Za ureditev strelišča kot rekreacijske cone je dovoljeno postaviti ogrado ali kak drug način razmejitve za preprečitev nesreč.
Urbanistično oblikovanje ureditev in objektov mora upoštevati značilnosti območja urejanja in krajevne značilnosti.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti čim boljšemu vključevanju objektov in zunanjih ureditev v naravno okolje ter kvalitetnemu arhitektonskemu oblikovanju ter skrbi za nastale odpadke in ekološko osveščanje obiskovalcev.
Gozde površine je potrebno ohraniti v največji možni meri. Dovoljena je ureditev poti, gradnja spremljajočega programa. Površine, prizadete s posegi, je potrebno rekultivirati.
Območje za šport in rekreacijo – ZS-10:
Rekreacijsko območje Famlje je namenjeno prireditvam proslav in vsakoletnih vaških veselic za vasi Škoflje, Famlje in Vremski Britof.
Dovoljeno je urejanje obstoječih objektov plesišča in pokritega odra ter postavitev spremljajočih objektov za sanitarno sprejemljivo ureditev ter urejanje okolice in poti.
Urbanistično oblikovanje ureditev in objektov mora upoštevati značilnosti območja urejanja in krajevne značilnosti.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti čim boljšemu vključevanju objektov in zunanjih ureditev v naravno okolje in kvalitetnemu arhitektonskemu oblikovanju ter skrbi za nastale odpadke in ekološko osveščanje obiskovalcev.
Površine, prizadete s posegi, je potrebno rekultivirati.
Območje za šport in rekreacijo – ZS-11:
Rekreacijsko območje Vareje leži vzhodno ob naselju Vareje in sega do ceste. Dovoljeni so posegi, povezani z urejanjem obstoječega vaškega balinišča in postavitev pomožnih objektov.
Prepovedana je širitev preko ceste v naravno okolje. Urbanistično oblikovanje ureditev in objektov mora upoštevati značilnosti območja urejanja in krajevne značilnosti."
21. člen
Doda se nov 22.b člen, ki se glasi:
"Določila za urejanje posameznih območij na območjih gospodarske infrastrukture:
Območja prometne infrastrukture-
Območje prometne infrastrukture izven vozišča – IP:
Parkirišče kamionov leži zahodno od naselja Senožeče ob glavni cesti.
Dovoljeni so posegi za vzpostavitev infrastrukture in komunalnega urejanja ter zagotovitev primerne prometne ureditve. Severni in jugozahodni rob območja je potrebno intenzivno ozeleniti in s tem zagotoviti vidno pregrado med parkiriščem in odprtimi kmetijskimi površinami.
Območje letališča – IV:
Obstoječe športno letališče Gabrk se razširi. Dovoljeno je podaljšanje vzletno pristajalne steze za 400 m, gradnja hangarjev in objektov za spremljajoče dejavnosti ter vzdrževanje obstoječih objektov in naprav.
Urbanistično oblikovanje novih gradenj in ureditev mora upoštevati splošna določila o oblikovanju.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti nekonfliktnemu stiku z odprtim prostorom ter naravno dediščino v bližini.
Območja telekomunikacijske infrastrukture-
Območje objektov in naprav – TO:
Repetitor Barka kot objekt telekomunikacijske infrastrukture je dovoljeno vzdrževati in obnavljati po zahtevah pristojnih služb.
Območja energetske infrastrukture-
Park vetrnih elektrarn Dolenja vas, ki obsega 22 vetrnih elektrarn (od EE-V-1 do EE-V-22), transformatorsko postajo EE in vplivno območje vetrne elektrarne:
Območje je razdeljeno na etape, ki ne presegajo skupne moči 10 MW.
Prva faza dopušča postavitev 22 vetrnih elektrarn in skupne razdelilne trafo postaje do 35 kV, od koder vodi kabelska navezava do RTP Divača in s tem vključitev na državni elektroenergetski sistem.
Dovoljena je postavitev in vzdrževanje objektov, postavitev potrebne infrastrukture in postavitev opozorilnih tabel in ograj, kjer je to potrebno.
Potrebno je zagotoviti nemoten dostop in obdelovanje parcel njihovim lastnikom na območju.
Območja komunalne in okoljske infrastrukture-
Območji za čiščenje voda – OC-1 in OC-2:
Čistilni napravi ležita zahodno od Senožeč in južno od Naklega.
Dovoljeni so posegi, povezani z gradnjo in vzdrževanjem čistilne naprave in pripadajoče komunalne infrastrukture.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju in vključevanju v okolje ter končni ozelenitvi kot vidni pregradi.
Območja za odlaganje neškodljivih gradbenih odpadkov – OO-G-1, OO-G-2 ter OO-G-3:
Območja ležijo južno od naselja Laže, ob stari cesti za na Vremščico južno od naselja Gabrče in na območju Zajčice, zahodno od avtoceste Razdrto–Divača. Dovoljeno je nasipavanje neškodljivega gradbenega materiala in zapolnjevanje obstoječih globeli do višine obstoječega naravnega terena. Po končanem posegu je potrebno teren urediti in rekultivirati skladno z okoliškim raščenim terenom."
22. člen
Doda se nov 22.c člen, ki se glasi:
"Določila za urejanje posameznih območij na območju krajine:
Območja površinskih voda-
Območji vodne infrastrukture – VI-1 in VI-2:
Vodna kala ležita ob sirarni na Vremščici.
Dovoljeno je vzdrževanje in obnavljanje obstoječih kalov za napajanje živine in tudi kot rezervoarjev požarne vode.
Območja mineralnih surovin-
Območje nadzemnega pridobivalnega prostora – LN-1 in LN-2:
Kamnoloma Laže in Razdrto se urejata z ureditvenim načrtom.
Območja kmetijskih zemljišč-
Območje intenzivne kmetijske proizvodnje – KI-1, KI-2, KI-3:
Območja ležijo severno od Divače, jugozahodno od Gabrč in jugozahodno od Barke.
Na območju farm so dovoljene novogradnje, dozidave, adaptacije in nadomestne gradnje ter vzdrževalna dela na objektih in infrastrukturi za zagotovitev nemotenega obratovanja in higienskih standardov.
Urbanistično oblikovanje ureditev in objektov mora upoštevati značilnosti območja urejanja in krajevne značilnosti.
Pred posegom je potrebno pridobiti pogoje pristojne inšpekcije.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti čim boljšemu vključevanju objektov in zunanjih ureditev v naravno okolje." 23. člen
V 23. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
"Za magistralne, regionalne in druge kategorizirane ceste veljajo določila Zakona o javnih cestah."
Tretji in četrti odstavek se črtata.
24. člen
24. člen se črta.
25. člen
V 26. členu se črta besedilo "na nivoju podrobnejše lokacijske dokumentacije".
26. člen
V 28. členu se črtata zadnji dve alinei drugega odstavka ter tretji odstavek.
27. člen
V 29. členu se črtata zadnja dva stavka prvega odstavka.
28. člen
V 31. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Odstranjevanje, odvažanje, zbiranje in odlaganje smeti ter odpadkov je določeno z ustreznim odlokom."
Tretji odstavek se črta.
29. člen
V 32. členu se beseda "pomožnih" nadomesti z besedo "enostavnih".
30. člen
V 34. členu se črta zadnji stavek.
31. člen
35. člen se črta.
32. člen
36. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
"Širitve pokopališča se v skladu z ustreznim odlokom dimenzionirajo glede na 30-letne potrebe. Pri načrtovanju se mora upoštevati:
– širitve pokopališč so praviloma dovoljene stran od strnjenih naselij,
– obstoječe kamnite zidove okrog pokopališč se mora kot krajinske značilnosti praviloma ohraniti ter jih izvesti tudi pri širitvah,
– ob pokopališčih se mora upoštevati minimalen 10-metrski varovalni zeleni pas,
– izgradnja mrliških vežic v naseljih tipa AB in A."
33. člen
V 36.a členu se črta zadnji stavek in doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Razširitev obstoječih kamnolomov za pridobivanje tehničnega kamna je možna po usmeritvah Geološkega zavoda. Območje, ki je bilo v predhodni odločbi opredeljeno kot raziskovalno območje, se spremeni v pridobivalno območje. Dolgoročni plan določa izdelavo ureditvenega načrta za vsa območja izkoriščanja rudnin."
34. člen
Spremeni se ime poglavja VI., ki se na novo glasi:
"VI. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN OHRANJANJE NARAVE"
35. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Pri izvajanju posegov v prostor se morajo upoštevati:
– Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za Občino Divača iz vidika varstva kulturne dediščine,
– Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Divača,
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Divača, dopolnjene v letu 2003,
– Kulturnovarstvene smernice k prostorskim ureditvenim pogojem,
– Naravovarstvene smernice k prostorskim ureditvenim pogojem."
36. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Za vse vodne vire je določen enoten režim varovanja, ki za vsak vir predvideva varovano območje razdeljeno v 3 kategorije.
Meje pasov potekajo večinoma po mejah posameznih parcel zaradi lažjega izvajanja vodovarstvenih ukrepov in so prikazane v grafičnih prilogah.
Varovanje velja za naslednje vodne vire in njihove pasove:
– VV Brezje, najožji varstveni pas,
– VV Brezje, ožji varstveni pas,
– VV Brezje, širši varstveni pas;
– VV Črna reber, najožji varstveni pas,
– VV Črna reber, ožji varstveni pas,
– VV Črna reber, širši varstveni pas;
– VV Pri Koritih, najožji varstveni pas,
– VV Pri Koritih, ožji varstveni pas,
– VV Pri Koritih, širši varstveni pas;
– VV Ricelj, najožji varstveni pas,
– VV Ricelj, ožji varstveni pas,
– VV Ricelj, širši varstveni pas,
– VV Pod Voglarji, najožji varstveni pas,
– VV Pod Voglarji, ožji varstveni pas,
– VV Pod Voglarji, širši varstveni pas;
– VV Šturek, najožji varstveni pas,
– VV Šturek, ožji varstveni pas,
– VV Šturek, širši varstveni pas;
– VV Ključ, najožji varstveni pas,
– VV Ključ, ožji varstveni pas,
– VV Ključ, širši varstveni pas;
– VV Pod Vidmom, najožji varstveni pas,
– VV Pod Vidmom, ožji varstveni pas,
– VV Pod Vidmom, širši varstveni pas.
– VV Sušet I,II, najožji varstveni pas,
– VV Zajetje ob poti, najožji varstveni pas,
– VV Izvir pod Žingarico, najožji varstveni pas,
– VV Zajetje v potoku, najožji varstveni pas,
– VV Mlačevo, najožji varstveni pas,
– Nanoški vodni viri, ožji varstveni pas,
– Nanoški vodni viri, širši varstveni pas,
– Vodozbirno območje povodja Padež z zajetjem Padež.
Določila za urejanje bodo opredeljena v odloku o varovanju lokalnih vodnih virov v Občini Divača.
Za vodne vire in varovalna območja, kjer še ni izdelana varstvena regulativa, velja permanentno varovanje in prepoved posegov v prostor, ki ogrožajo vodne vire."
37. člen
V 41. členu se črta tretji odstavek, v zadnjem stavku četrtega odstavka pa se beseda "gradbeno" nadomesti z besedama "ustrezno upravno".
38. člen
V 45. členu se spremeni drugi stavek tako, da se glasi:
"Območja obstoječih in načrtovanih objektov za potrebe obrambe, zaščite in reševanja z ustreznimi rezervati se urejajo v skladu s tem odlokom."
39. člen
Doda se nov 46.a člen, ki se glasi:
"Celotno območje Regijskega parka Škocjanske jame se ureja s posebnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji. Meja parka je povzeta iz obveznih republiških izhodišč."
40. člen Doda se nov 46.b člen, ki se glasi:
"Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, pripravi smernice s priporočilom primernih dejavnosti za območje ZS-6 najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka."
41. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev so na vpogled na Občini Divača."
42. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občinska uprava občine Divača."
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 14/05
Divača, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.