Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2000

datum: 25.02.2000

kategorija: Akti

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2000

Uradni list Republike Slovenije, št. 17/2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 73/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 08/98 – odločba US, 74/98) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 3. izredni seji dne 10. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 2000
1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Divača se ureja način izvrševanja proračuna Občine Divača za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem.
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Divača.
2. člen
Splošni del proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 296,960.155 SIT
II. Skupaj odhodki 323,591.486 SIT
III. Proračunski primanjkljaj –26,631.331 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb 0 SIT
IV. Prejeta vračila danih posojil
In prodanih kapitalskih deležev 0 SIT
V. Dana posojila in povečanje
Kapitalskih deležev 0 SIT
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) 0 SIT
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 0 SIT
IX. Odplačilo dolga 3,699.936 SIT
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) –3,699.936 SIT
XI. (Povečanje) zmanjšanje sredstev
na računih (VII.-X.) –30,331.267 SIT

Posebni del proračuna občine vsebuje podrobnejši pregled finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih in je sestavni del proračuna občine.
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so ostala iz prejšnjega leta in znašajo 30,331.267 SIT.
3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi. Za leto 2000 se oblikuje v višini 1,400.000 SIT.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve se oblikujejo v višini 1,000.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 500.000 SIT odloča župan na predlog delavca občinske uprave pristojnega za finance, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča župan pismeno občinski svet.
5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
7. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma rebalans proračuna.
8. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
9. člen
Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava občine Divača mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana.
12. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah obvešča župan najmanj na šest mesecev občinski svet.
13. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, v skladu z zakonom o javnih naročilih.
14. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem občinskega proračuna v skladu z 38. členom statuta Občine Divača.
Kolikor pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva uporabljajo nenamensko, lahko predlaga, da se ta sredstva vrnejo v proračun, ter o tem obvesti občinski svet.
15. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Divača v letu 2000, so sestavni del proračuna za leto 2000.
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. Z objavo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2000 št. 952/99 in odlok o proračunu Občine Divača za leto 1999 št. IZ-1/99.

Št. 3/01
Divača, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.