Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Divača

datum: 21.03.2006

kategorija: Akti

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Divača
Uradni list Republike Slovenije, št. 29/2006
Datum sprejema: 2.3.2006
Datum objave: 21.3.2006
Datum začetka veljavnosti: 5.4.2006

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 29. redni seji dne 2. 3. 2006 sprejelP R A V I L N I K


o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Divača

1. člen

Ta pravilnik ureja način dodeljevanja enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: denarna pomoč) staršem novorojencev, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve denarne pomoči.


2. člen
Denarna pomoč staršem novorojenega otroka je pomoč, s katero se družini zagotovijo praviloma dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.


3. člen

Pravica do denarne pomoči je vezana na novorojenca, ki ima stalno prebivališče v Občini Divača, s tem da to pravico uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik otroka.


4. člen

Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma med staršema.

Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.


5. člen

Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo pri Občinski upravi Občine Divača, v kateri je potrebno navesti podatke o stalnem prebivališču vlagatelja in novorojenca, številko transakcijskega računa, na katerega se nakažejo sredstva, in priložiti:

– izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca,
– fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja ali otroka,
– sporazum ali odločba pristojnega organa iz 4. člena (kolikor je potreben).

Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje 3 mesece po otrokovem rojstvu.


6. člen

Višina denarne pomoči je 50.000 SIT za prvega otroka, 75.000 SIT za drugega otroka in 100.000 SIT za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Višino denarne pomoči lahko Občinski svet občine Divača do konca leta spremeni s sklepom za naslednje leto.

Sredstva za dodeljevanje denarnih pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Divača.


7. člen

O dodelitvi denarne pomoči odloči občinska uprava z odločbo na podlagi tega pravilnika. Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 8 dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan.


8. člen

Denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun vlagatelja ali novorojenca v roku 30 dni od datuma pravnomočne odločbe.

9. člen

Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2006 do veljave tega pravilnika. Starši otrok, ki so rojeni od 1. 1. 2006 do veljave tega pravilnika, lahko uveljavljajo pravico do denarne pomoči za novorojenca na način, ki je določen v 5. členu tega pravilnika, s tem da morajo pisno vlogo vložiti najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.


10. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. OS 29/05

Divača, dne 2. marca 2006Župan Občine DivačaRajko Vojtkovszky l.r.