Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu

datum: 12.08.2004

kategorija: Akti

Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu

Uradni list Republike Slovenije št. 89/2004

Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 16. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel



O D L O K



o spremembi Odloka o pokopališkem redu



1. člen



V Odloku o pokopališkem redu (Uradni list RS, št. 86/98) se v drugem odstavku 15. člena doda nova peta alinea, ki se glasi:



"– žarna niša 0,50 x 0,50 x 0,50 m".



2. člen



Spremeni se 27. člen; število 23. se nadomesti s številom 25.



3. člen



Doda se nov 28.a člen, ki se glasi:



"Letno najemnino za grobove, ki so bili postavljeni pred sprejemom tega odloka določa cenik.".



4. člen



Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.



Št. 16/02



Divača, dne 8. julija 2004.



Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.