Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem Občine Divača

datum: 14.03.1997

kategorija: Akti

Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem Občine Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 14/1997

Na podlagi 34. in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 3. člena zakona o funkcionarjih (Uradni list RS, št. 20/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na 25. seji dne 28. 2. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem Občine Divača
1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plače, sejnine in drugih prejemkov, ki pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Občini Divača in članom odborov in komisij občinskega sveta, ki se ne štejejo za funkcionarje.
2. člen
V Občini Divača opravljajo nepoklicno svojo funkcijo naslednji funkcionarji: župan, podžupan, predsednik občinskega sveta in člani občinskega sveta. Poklicno opravlja svojo funkcijo tajnik občinske uprave.
3. člen
Funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcijo imajo pravico do dela plače, določene za funkcijo in do povračila stroškov, ki jih imajo zaradi opravljanja funkcije in v zvezi s funkcijo.
Funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo, imajo pravico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomstila plače in do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
4. člen
Funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno in v času rednega delovnega razmerja, ima pravico do nadomestila plače, če se mu plača zmanjša za čas, ko je opravljal delo, ki izhaja iz funkcije. Nadomestila plače se izplačujejo, kjer je funkcionar v delovnem razmerju, refundacija teh sredstev pa se izvrši iz občinskega proračuna.
5. člen
Funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom ima pravico do nadomestila izgubljenega zaslužka. Za izračun izgubljenga zaslužka se upošteva osnova, od katere funkcionar plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
6. člen
Občinskim funkcionarjem se za nepoklicno opravljanje funkcij prizna del plače, ki je sorazmeren obsegu opravljenega dela, ki ne sme presegati 33% plače za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas. Polni delovni čas predstavlja 174 ur mesečno.
Županu in predsedniku občinskega sveta pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 33% plače za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas.
7. člen
Županu občine se za opravljanje funkcije prizna 33% plače od količnika 6,5.
Podžupanu občine se za opravljanje funkcije prizna največ 33% plače od količnika 5.
Predsedniku občinskega sveta se za opravljanje funkcije prizna 33% plače od količnika 5,5.
Podpredsedniku občinskega sveta se za opravljanje funkcije prizna največ 33% plače od količnika 4,5.
Predsednikom odborov se za opravljanje funkcije prizna največ do 33% plače od količnika 4,5
Svetnikom občinskega sveta se za opravljanje funkcije prizna največ 33% plače od količnika 3,5. 8. člen
Za delovno mesto tajnika občinske uprave se določi količnik za določitev osnovne plače največ v višini, ki ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne enote. Višino količnika za določitev osnovne plače za delovno mesto tajnika določi občinski svet na predlog župana ob imenovanju.
9. člen
Občinskim funkcionarjem pripada funkcijski dodatek oziroma delovna uspešnost največ v višini 50% od plače določene za funkcijo, ki jo opravlja. Funkcijski dodatek oziroma delovana uspešnost se določi v skladu z odgovornostjo in obsegom del za posamezno funkcijo in uspešnega opravljanja funkcije.
10. člen
Županu določi funkcijski dodatek občinski svet na predlog komisije za volitve imenovanja in statutarne zadeve. Drugim funkcionarjem določi funkcijski dodatek oziroma delovno uspešnost na podlagi predloga župana občinski svet.
11. člen
Nepoklicnim funkcionarjem (razen županu in predsedniku sveta) in članom odborov se za vsako sejo prizna priprava na sejo v določenem številu ur. Plačilo v zvezi s pripravljanjem na sejo se prizna le s tem, da je funkcionar oziroma član na seji tudi prisoten. Priprava na sejo občinskega sveta se prizna funkcionarjem v višini petih ur, priprava za sejo odbora se prizna predsednikom odborov v višini treh ur, priprava za zasedanje odborov se članom odborov prizna v višini ene ure za zasedanje posameznega odbora. Kolikor gre za nadaljevanje nezaključenih sej in za korespondenčne seje, se priprave ne priznajo.
Za občasna dela nepoklicnih funkcionarjev v zvezi s sodelovanjem v raznih komisijah ali v zvezi z deli, ki jih ima kot predstavnik občine, se lahko ure v zvezi s temi deli obračunajo, vendar le s potrditvijo oziroma soglasjem župana, kar mora biti evidentirano na ustrezni listi.
12. člen
Članom delovnih teles, ki niso občinski funkcionarji se za opravljanje funkcije prizna sejnina, ki znaša 0,9% količnika 3 na uro zasedanja odborov, komisij oziroma dela kot predstavnik Občine Divača, vendar največ 33% količnika 3 mesečno.
13. člen
Osnova za obračun plače, ki pripada poklicnim funkcionarjem in dela plače, ki pripada nepoklicnim funkcionarjem je znesek, ki je kot izhodiščna mesečna plača za I. tarifni razred za polni delovni čas dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarstvo. Plača se določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s koeficientom za določeno funkcijo, ki se poveča za določen odstotek za vrednotenje delovnih izkušenj in odstotek za vrednotenje funkcijskega dodatka oziroma delovne uspešnosti.
Urna postavka se izračuna tako, da se celotni znesek plače za določeno funkcijo deli z mesečnim številom ur (174) – tako dobimo ceno ene ure dela.
Ure prisotnosti na sejah, odborih, komisijah in drugih oblikah sodelovanja morajo biti evidentirane na listi prisotnosti in predložene kot dokument k mesečnemu obračunu.
14. člen
Občinski funkcionarji so upravičeni do dela plače iz naslova minulega dela, in sicer za vsako izpolnjeno leto delovne dobe 0,5% vendar največ do 20%. Odstotek za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, se poveča še za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
15. člen
Občinski funkcionarji in člani delovnih teles imajo pravico do povračila stroškov prevoza na sužbeni poti, do dnevnice in do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo v skladu s pogoji in v višini, ki so določeni za delavce občinske uprave.
16. člen
Pravice iz 13. člena lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine. Za službeno potovanje župana izda potni nalog tajnik občine.
17. člen
Sredstva za izplačevanje plač in sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem odloku, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Divača.
18. člen
Plače, sejnine in povračila stroškov se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno, in sicer do 18. v mesecu za pretekli mesec. Izplačila sejnin oziroma nagrad se izplačujejo na podlagi dokazila o prisotnosti na seji.
19. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik, se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za I. tarifni razred za polni delovni čas določen s kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Divača, št. 6/95 z dne 25. 4. 1995.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 4. 1997 dalje.

Št. 25/11
Divača, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.