Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2003

datum: 20.11.2003

kategorija: Akti

Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2003

Uradni list Republike Slovenije, št. 113/2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 9. redni seji dne 6. 11. 2003 sprejel O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Divača za leto 2003 (Uradni list RS, št. 38/03) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del proračuna občine na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

-----------------------------------------------------------------------------
v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 522.445
Tekoči prihodki (70+71) 428.620
70 Davčni prihodki 312.644
700 Davki na dohodek in dobiček 247.000
703 Davki na premoženje 36.550
704 Domači davki na blago in storitve 29.094
71 Nedavčni prihodki 115.976
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 111.521
711 Takse in pristojbine 1.600
712 Denarne kazni –
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 85
714 Drugi nedavčni prihodki 2.770
72 Kapitalski prihodki 62.007
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 10.367
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 51.640
73 Prejete donacije 100
730 Prejete donacije iz domačih virov 100
74 Transferni prihodki 33.645
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 31.718
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 644.721
40 Tekoči odhodki 94.702
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 37.136
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.287
402 Izdatki za blago in storitve 50.495
409 Rezerve 1.784
41 Tekoči transferi 264.867
410 Subvencije 13.514
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom 78.783
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 18.984
413 Drugi tekoči domači transferi 153.586
42 Investicijski odhodki 226.987
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 226.987
43 Investicijski transferi 51.963
430 Investicijski transferi 38.701
III. Proračunski primankljaj (I.-II.) – 102.812

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752) –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442) –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.) –

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500) –
50 Zadolževanje –
500 Domače zadolževanje –
VIII. Odplačila dolga (550) 700
55 Odplačila dolga 700
550 Odplačila domačega dolga 700
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – 103.512
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.) 102.812
XI. Neto financiranje (VI.+X.) 102.812

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 103.512 tisoč tolarjev.
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe je priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 09/02
Divača, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.