Odlok o imenovanju novih ulic na območju naselja Divača

datum: 12.09.2005

kategorija: Akti

Odlok o imenovanju novih ulic na območju naselja Divača

Uradni list Republike Slovenije, Št. 83/2005

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90, določil Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80, 58/92), in skladno s 16. členom Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 25. redni seji dne 1. 9. 2005 sprejelO D L O Ko imenovanju novih ulic na območju naselja Divača1. členS tem odlokom se v naselju Divača imenujejo nove ulice:1. Ulica brinja: parcelne številke 552/199, 552/205,Ulica se začne na ulici Ludvika Požrlja med št. 4 in 4B in poteka proti vzhodu, kjer se slepo konča.2. Cesta v Gabrovo naselje: parcela številka 706/5Ulica se začne na ulici Ludvika Požrlja nasproti št. 4b in poteka proti zahodu, kjer se slepo konča.3. Cesta v zeleni gaj: parcela številka 729/1Ulica se začne na ulici Ludvika Požrlja nasproti št. 7 in poteka proti zahodu, nato proti vzhodu, kjer se slepo konča.2. členObmočna geodetska uprava Koper – geodetska pisarna Sežana izvede na podlagi tega odloka vse spremembe in jih vnese v register uradno poimenovanih ulic ter novo določene hišne številke v evidenco hišnih številk, ki jih v skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90) vodi v registru območij teritorialnih enot za območje Občine Divača.3. členTa odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 25/02Divača, dne 1. septembra 2005.Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.