Odlok o proračunu Občine Divača za leto 1998

datum: 19.06.1998

kategorija: Akti

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 1998

Uradni list Republike Slovenije, št. 46/1998

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 –obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št., 38/95) je Občinski svet občine Divača na 39. redni seji dne 28. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 1998
1. člen
Proračun Občine Divača za leto 1998 (v nadaljevanju: občinski proračun) zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Divača.
2. člen
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.

---------------------------------------------------------------------------
Zap.št. Prihodki Znesek v SIT
---------------------------------------------------------------------------
1 I. Prihodki za financiranje zagotovljene porabe 219,349.000
2 II. Prihodki za druge naloge 62,602.988
3 III. Prenos prihodkov iz preteklega leta 21,684.779
4 Skupaj prihodki (1+2+3) 303,636.767
5 Odhodki:
6 I. Tekoči odhodki 203,248.495
7 II. Investicijski odhodki 93,663.051
8 III. Rezerve 1,700.000
9 Skupaj odhodki (6+7+8) 298,611.546
10 Račun financiranja-odplačilo dolga 5,025.221
11 Presežek ali primanjkljaj (4-9-10) 0
---------------------------------------------------------------------------

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna in njihova razporeditev so zajeti v Bilanci prihodkov in odhodkov in Računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad občine se izloči najmanj 0,5% skupno doseženih prihodkov. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. tekočega leta.
Za tekočo proračunsko rezervo so namenjena sredstva za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
6. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
7. člen
O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale zaradi posledic izrednih okoliščin kot so: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci odloča občinski svet.
V nujnih primerih odloča župan.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Divača. Odredbodajalec proračuna je župan.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih ali nepredvidenih dohodkov; o porabi sredstev obvesti občinski svet,
– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje likvidnostnih težav,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddati v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
11. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem občinskega proračuna v skladu s 34. členom statuta Občine Divača.
12. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Divača v letu 1998 so sestavni del proračuna za leto 1998.
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.

Št. 39/25
Divača, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.