Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača

datum: 12.09.2005

kategorija: Akti

Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača
Uradni list Republike Slovenije, Št. 83/2005

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 25. redni seji dne 1. 9. 2005 sprejelO D L O K


o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 20051. člen

V odloku o proračunu Občine Divača za leto 2005 (Uradni list RS, št. 27/05) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:


Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

Splošni del proračuna občine na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

v tisoč tolarjev


rebalans_tabela.doc


Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 136.704 tisoč tolarjev.

Posebni del proračuna, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in načrt razvojnih programov za obdobje 2005-2008 sta priloga k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Divača.2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 25/01

Divača, dne 1. septembra 2005.

Župan Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.