Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah

datum: 07.07.2003

kategorija: Akti

Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah

Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2003

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 7. redni seji dne 26. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah (Uradne objave PN, št. 5/97), se črta v 3. členu točka 6 plakatiranje. Točka 7 postane točka 6 in točka 8 postane točka 7.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi, 3. člen se začne uporabljati 1. januarja 2004.

Št. 07/05
Divača, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.