Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni določitvi varstvenih pasov in začasnih ukrepih na vplivnem območju vodnega vira Kozjane

datum: 18.04.1998

kategorija: Akti

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni določitvi varstvenih pasov in začasnih ukrepih na vplivnem območju vodnega vira Kozjane

Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1998

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Divača na 37. redni seji dne 26. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni določitvi varstvenih pasov in začasnih ukrepih na vplivnem območju vodnega vira Kozjane
1. člen
V odloku o začasni določitvi varstvenih pasov in začasnih ukrepih na vplivnem območju vodnega vira Kozjane (Uradni list RS, št. 37/96), se črta drugi odstavek 5. člena in se nadomesti z naslednjim besedilom:
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano odlagati kakršnekoli odpadke. Rastlinska zaščitna sredstva in gnojila se lahko uporabljajo v skladu z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 27/12
Divača, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.