Odlok o porabi proračunske rezerve

datum: 08.12.2000

kategorija: Akti

Odlok o porabi proračunske rezerve

Uradni list Republike Slovenije, št. 113/2000

Na podlagi določil 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) in na podlagi 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), je Občinski svet občine Divača na 17. redni seji dne 23. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o porabi proračunske rezerve
1. člen
Za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2000 se iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 1,300.000 SIT.
2. člen
Sredstva navedena v prvem členu tega odloka se porabijo za naslednje namene:
– Občini Solčava se iz rezervnega sklada dodeli 300.000 SIT finančne pomoči za sanacijo materialne škode prizadejane po katastrofalni poplavi. Nakazana sredstva se nameni za sanacijo občinske infrastrukture.
Sredstva se nakaže na Ž.R. Občine Solčava št. 52810-630-10147 z oznako "Za odpravo posledic poplave."
– Občini Bovec se iz rezervnega sklada dodeli 700.000 SIT finančne pomoči za sanacijo materialne škode, ki jo je povzročil zemeljski plaz v Logu pod Mangrtom. Namen nakazila: Neposredna pomoč prizadetim osebam za sanacijo oziroma novogradnjo stanovanjskih objektov.
Sredstva se nakaže na Ž.R. Občine Bovec št. 52030-630-1221 sklic 00-5231 z oznako "Zemeljski plaz Log pod Mangrtom".
– Gombač Zorki, Betanja 4, se iz rezervnega sklada dodeli 300.000 bruto sit finančne pomoči za sanacijo materialne škode nastale po požaru na gospodarskem poslopju v Betanji z dne 9. 11. 2000. Sredstva v neto znesku se nakaže na bančni račun imenovane, za obnovo gospodarskega poslopja.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 17/02
Divača, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.