Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Divača

datum: 07.07.2003

kategorija: Akti

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Divača

Uradni list Republike Sslovenije, št. 66/2003

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 7. redni seji dne 26. 6. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Divača
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99) se spremeni 61. člen tako, da se v prvem stavku, prvega odstavka in v prvem stavku, drugega odstavka črta besedna zveza “varstvo okolja”.
2. člen
V 62. členu se drugi odstavek črta in se nadomesti z naslednjim besedilom: odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občinskega sveta na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom, varstva okolja in nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuj o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
3. člen
V V. poglavju se za 69. členom doda 8. točka z naslednjo vsebino:
KOLEGIJ ŽUPANA
a) člen
Kolegij je posvetovalno telo župana
Kolegi pomaga županu pri organizaciji dela občinskega sveta, pri usklajevanju dela delovnih teles in pri pripravah na seje občinskega sveta.
Kolegij sestavljajo župan, podžupan, direktor občinske uprave, predsedniki odborov občinskega sveta in predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan po potrebi vabi na sejo kolegija tudi predsednike drugih delovnih teles občinskega sveta in druge osebe za katere meni, da bi njihova prisotnost na seji kolegija lahko bila koristna.
b) člen
Kolegij skliče župan na svojo pobudo ali na pobudo kateregakoli člana kolegija. Kolegiji se skliče praviloma najmanj 14 dni pred predvideno sejo občinskega sveta.
Sejo kolegija vodi župan, ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
c) člen
Župan skliče sejo kolegija, da se posvetuje o:
– predlogih dnevnega reda sej,
– predlogih za uvrstitev ali umik posamezne zadeve z dnevnega reda,
– predlogih za hitri ali skrajšani postopek za sprejem odloka,
– drugih zadevah glede dela občinskega sveta.
č) člen
Kolegij odloča o:
– spremembi rokov, ki so določeni v poslovniku,
– razporeditvi gradiva med matična delovna telesa občinskega sveta,
– časovni dinamiki priprave sej občinskega sveta.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 07/02
Divača, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.