Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1999

datum: 21.04.2000

kategorija: Akti

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1999

Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US in 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97) 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 13. redni seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Divača.
2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1999 za Občino Divača:

---------------------------------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Skupaj prihodki 308,437.733,74
II. Skupaj odhodki 342,859.151,93
III. Proračunski primanjkljaj (I–II) –34,421.418,19
---------------------------------------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodanih kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.) –
VII. Skupni presežek oziroma primanjkljaj (I+IV)-(II+V) –34,421.418,19
---------------------------------------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 4,285.911,50
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) –4,285.911,50
XI. (Povečanje) zmanjšanje sredstev na računih (VII.–X.) –38,707.329,69
---------------------------------------------------------------------------------------------

3. člen
Presežek izdatkov nad prejemki po zaključnem računu proračuna iz leta 1999 se izkazuje kot zmanjšanje splošnega sklada za 38,707.329,69 SIT.
4. člen
Stanje sredstev na žiro računu proračuna Občine Divača znaša konec leta 1999 30,331.266,72 SIT.
Navedena sredstva se prenesejo v proračun Občine Divača za leto 2000 za dokončanje programov iz leta 1999.
5. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu Občine Divača za leto 1999 naslednje stanje:

SIT
1. Prenos iz leta 1998 3,435.136
2. Priliv v letu 1999 1,700.000
3. Odliv v letu 1999 –
4. Stanje konec leta 1999 5,135.136

Sredstva rezervnega sklada Občine Divača iz leta 1999 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2000.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 13/01
Divača, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.