Sklep o uvrstitvi v plačni razred

datum: 07.03.2006

kategorija: Akti

Sklep o uvrstitvi v plačni razred

Uradni list RS, št. 24/2006

Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2006
Datum sprejema: 29.11.2005
Datum objave: 7.3.2006

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorice javnega zavoda Razvojni center Divača zavod za razvoj podeželja, katerega ustanoviteljica je Občina Divača,


S K L E P o uvrstitvi v plačni razred


Delovno mesto direktorice javnega zavoda Razvojni center Divača zavod za razvoj podeželja se za določitev osnovne plače uvrsti v 32. plačni razred.


Št. 1816/2005


Divača, dne 29. novembra 2005


Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.