Ugotovitveni sklep

datum: 27.07.2006

kategorija: Akti

Ugotovitveni sklep

Uradni list RS, št. 79/2006

Datum sprejema: 9.7.2006
Datum objave: 27.7.2006
Datum začetka veljavnosti: 9.7.2006

Na podlagi določil 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) in na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 6. izredni seji dne 9. 7. 2006 sprejel


U G O T O V I T V E N I S K L E P

1.

Bojanu Boštjančiču, roj. 10. 9. 1949, Senožeče 82c, preneha mandat člana občinskega sveta in mandat podžupana Občine Divača, zaradi nastopa funkcije, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana.

2.

Ta sklep velja takoj.

Št. OS IZ 06/02

Divača, dne 9. julija 2006

Občinski svet
Občine Divača
Bojan Boštjančič l.r.