Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača

datum: 22.09.2006

kategorija: Akti

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača

Uradni list RS, št. 98/2006

Datum sprejema: 14.9.2006
Datum objave: 22.9.2006
Datum začetka veljavnosti: 22.9.2006
Datum prenehanja veljavnosti: 7.9.2010

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 33. redni seji dne 14. 9. 2006 sprejel


S K L E P o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača

1

S tem sklepom se določa kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača.

2

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljeni glas.

3

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 40 SIT za dobljeni glas, so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu glasovanja, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 SIT za vsak glas dobljen na ponovnem glasovanju.

4

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna v roku 30 dni od predložitve poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

5

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. OS 33/02

Divača, dne 14. septembra 2006


Župan
Občine Divača, po funkciji
Bojan Boštjančič l.r.