Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača

datum: 03.03.2006

kategorija: Akti

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača

Uradni list RS, 23/2006
Datum prenehanja veljavnosti: 8.3.2008

Datum sprejema: 2.2.2006
Datum objave: 3.3.2006
Datum začetka veljavnosti: 18.3.2006
Datum prenehanja veljavnosti: 8.3.2008

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 28. redni seji dne 2. 2. 2006 sprejel


P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju

Občine Divača

1. člen

V Pravilniku o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04 in 109/04) se v 3. členu doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

»Do sredstev so upravičene tudi dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih matično društvo je registrirano izven občine Divača, vendar organizirajo prireditve na območju Občine Divača za občane Občine Divača.«

2. člen

V merilih za sofinanciranje prireditev na območju Občine Divača se spremenijo 1., 4., 5., 6. in 7. točka in se doda nova 10. točka, in sicer:


v točki št. 1. SODELOVANJE NA PRIREDITVI se doda nova četrta alineja, ki se glasi:


»– postavitev stojnice domačih pridelovalcev z domačimi izdelki – 20 točk/stojnica«;


v točki št. 4. TRAJANJE PRIREDITVE se brišeta druga in tretja alineja in se doda nova druga alineja, ki se glasi:


»– 2 dni ali več – 50 točk«;


v točki št. 5. TRADICIJA – INOVACIJA se v četrti alineji poveča število točk, in sicer:


»– 11 let in več – z 20 točk na 50 točk«;


v točki št. 6. OBISK PRIREDITVE se v četrti alineja poveča število točk, in sicer:


»– nad 501 ljudi – s 40 točk na 100 točk«;


v točki št. 7. NARAVA PRIREDITVE se v šesti alineji poveča število točk, in sicer:


»– kompleksne prireditve (vključujejo šport, kulturo in turizem) – s 40 točk na 100 točk«.


Doda se nova 10. točka, ki se glasi:


+----+-----------------------+-----------------------------------------+-----+


|10. |VELIKE PRIREDITVE (pod |Za kar se jim dodeli |1000 |


| |velike prireditve se | |TOČK |


| |Smatrajo prireditve, ki| | |


| |izpolnjujejo minimalno | | |


| |3 od spodaj navedenih | | |


| |pogojev) | | |


+----+-----------------------+-----------------------------------------+-----+


| | |TRADICIJA (prireditev traja minimalno | |


| | |neprekinjeno 10 let ali več oziroma | |


| | |prireditev se je izvajala v preteklosti | |


| | |pa se je zaradi najrazličnejših vzrokov | |


| | |izvajanje prekinilo in se je ponovno po | |


| | |določenem času prireditev začelo | |


| | |izvajati v enakem stilu, kot se je | |


| | |prireditev izvajala pred prekinitvijo) | |


+----+-----------------------+-----------------------------------------+-----+


| | |TRAJANJE PRIREDITVE (minimalno 2 dni ali | |


| | |več) | |


+----+-----------------------+-----------------------------------------+-----+


| | |PESTROST PRIREDITVE (pestrost v eni | |


| | |dejavnosti ali pestrost različnih | |


| | |dejavnosti) | |


+----+-----------------------+-----------------------------------------+-----+


| | |ŠTEVILO OBISKOVALCEV (celotno število | |


| | |obiskovalcev v času trajanja prireditve, | |


| | |ki mora biti nad 501 obiskovalcev) | |


+----+-----------------------+-----------------------------------------+-----+


| | |RAZPRŠENOST PRIREDITVE (prireditev | |


| | |zajema širše območje občine Divača ali | |


| | |sega preko meja občine Divača) | |


+----+-----------------------+-----------------------------------------+-----+


| | |GOSTOVANJE (gostovanje skupin, društev | |


| | |iz drugih krajev Slovenije, oddaljenih | |


| | |minimalno 50 km od kraja prireditve | |


| | |oziroma gostovanja iz tujine) | |


+----+-----------------------+-----------------------------------------+-----+


| |Za vsak dodatno | | |


| |izpolnjen pogoj (nad 3)| | |


| |so velike prireditve | | |


| |upravičene do dodatnih | | |


| |300 točk | | |


+----+-----------------------+-----------------------------------------+-----+


3. člen


Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.

Št. OS 28/01

Divača, dne 2. februarja 2006


Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.