Odločba o ugotovitvi, da so nepremicnine parc.št. 1655/2, 1658/1 in 1658/2, k.o. 2448 – Gornje Vreme grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 27.01.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Občinska uprava Občine Divaca izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov

(v nadaljevanju ZGO-1; Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05 popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-odl US, 120/06-odl.US, 126/07, 57/09-skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11-odl.US), v povezavi z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP; Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 48/09 popr., 8/10) v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo odločbo:

Vsebina v priponki