Participativni proračun OBČINE DIVAČA - poziv za oddajo predlogov

datum: 19.08.2020

kategorija: Sporočila za javnost

 1PARTICIPATIVNI PRORAČUN V OBČINI DIVAČA  ZA LETO 2021

 

POVABILO  ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV OBČANK IN OBČANOV

2

 

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.

V občini Divača bo v letu  2021 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov, izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma 50.000 EUR. Skupno bodo občani v proračun lahko tako uvrstili 10-15 projektov.

Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo preučila Komisija za pripravo participativnega dela proračuna. Dokončni projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom. Izglasovani projektni predlogi bodo umeščeni v proračun občine za leto 2021.

 

 

NAMEN  IN  CILJ POVABILA

Namen projekta je uresničevati načela participativnega proračuna v občini Divača, izboljšati kakovost življenja občank in občanov, krepiti družbeno participacijo in vključenost občanov ter prispevati h gradnji skupnosti.

Cilj je pridobiti projektne predloge v vsakem od 3 območij občine, ki bodo v naslednji fazi podani na glasovanje občankam in občanom, starejšim od 15 let in s stalnim bivališčem na posameznem območju.

Krajevne skupnosti so v razdeljene v območja na način, ki v najvišji možni meri zagotavlja skladen razvoj vseh delov občine.

 

POSTOPEK

1.     ODDAJA PREDLOGOV

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v občini Divača, ki bodo do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 15 let, lahko projektni predlog oddajo na posebnem obrazcu, najkasneje do 21. 9. 2020,  do polnoči:

 • na elektronski naslov obcina@divaca.si  ali
 • s priporočeno pošto na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača ali
 • osebno v sprejemni pisarni Občine Divača.

Obrazec je dostopen na spletni strani www.divaca.si, v fizični obliki pa ga lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Divača v času uradnih ur občinske uprave.

 

2.      PRIPRAVA PREDLOGOV ZA GLASOVANJE

Po izteku roka za oddajo predlogov bo prispele projektne predloge pregledala Komisija za participativni proračun, ki bo na osnovi meril preučila ustreznost posameznega projektnega predloga. Iz predlogov, ki bodo ustrezali merilom, bo izdelan katalog projektnih predlogov.

Projekti, ki ne bodo izpolnjevali meril, bodo z obrazložitvijo zavrnjeni predlagatelju.

Komisijo je imenoval Občinski svet Občine Divača in jo sestavljajo:

Za dodatna pojasnila in pomoč se lahko obrnete na zgoraj navedene člane komisije ali na občinsko upravo v času uradnih ur.

Člani komisije ne smejo nastopiti v vlogi predlagatelja projektov.

 

3.      IZVEDBA GLASOVANJA

Glasovanje bo potekalo od 5. do 15. 10. 2020, ko boste  lahko svoje glasove posredovali  z glasovnico:

 • po elektronski pošti na naslov obcina@divaca.si ali
 • s klasično pošto na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača ali
 • osebno v sprejemni pisarni Občine Divača v času uradnih ur.

Glasujejo lahko občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Divača, ki bodo do dne oddaje glasu dopolnili 15 let. Posameznik lahko odda eno glasovnico  (v elektronski ali pisni obliki).

Glasovanje bo na posameznem območju potekalo le za tiste projektne predloge, ki bodo umeščeni v to območje. Če bo na posameznem območju potrjenih manj projektnih predlogov, kot jih bo mogoče na tem območju financirati, se glasovanje ne bo izvedlo in se bo podprlo vse sprejete predloge.

Vsak posameznik bo lahko glasoval za več projektnih predlogov, ki jih bo razvrstil na prvo, drugo, tretje mesto, itn..  

Iz proračuna 2021 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem območju prejeli največ točk oz. bili uvrščeni najvišje.

Izglasovane projekte bo glede na razpoložljiva finančna sredstva in glede na skladen razvoj vseh delov občine na predlog županje Občine Divača potrdil in v občinski proračun umestil občinski svet.

 

 OBMOČJA, PO KATERIH SE RAZVRŠČAJO PROJEKTI

Območja, po katerih se razvrščajo projekti, obsegajo območja sledečih krajevnih skupnosti:

Območje 1: Divača, Dolnje Ležeče 

Območje 2: Vreme, Barka, Misliče 

Območje 3: Senožeče

 

MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:

 1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Divača.
 2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnje skupnosti.
 3. Predstavlja investicijo in je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Divača in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.
 4. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
 • omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gostinstva, turizma in kmetijstva, pri čemer daje poudarek ekološkemu načinu pridelave hrane in razvijanju ekološkega turizma,
 • ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije,
 • skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja,
 • izgradnja, upravljanje in vzdrževanje igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin.

5. Izveden bo na območju občine.

6. V preteklosti še ni bil financiran ali sofinanciran iz proračuna Občine Divača.

7. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj ali vlaganj po krajevnih skupnostih.

8. Je finančno ovrednoten med 500 EUR in  5.000 EUR z vključenim DDV.

9. Je umeščen v enega od 3 območij občine, ki predstavljajo tudi volilne enote.

 

 MERILA, VEZANA NA PREDLAGATELJE

 1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan ali občanka s stalnim bivališčem v občini Divača, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.
 2. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
 3. Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 1 projektni predlog. 
 4. Projektni predlogi morajo do 21. 9. 2020, do polnoči prispeti po elektronski pošti na naslov obcina@divaca.si ali morajo biti oddani do vključno tega dne osebno v sprejemni pisarni Občine Divača oz. s priporočeno pošto poslani na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača, na za to predvidenem obrazcu.

 

 RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

Predvidena višina vseh razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Divača v letu 2021, ki bodo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov, je  50.000 EUR.

Iz občinskega proračuna 2021 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem območju prejeli največ točk. Če bodo po tem ključu na posameznem območju ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati oz. se bodo sredstva prerazporedila na območje, kjer bi jih zmanjkalo.

 

Zloženka - Participativni proračun Občine Divača za leto 2021

Obrazec za oddajo projektnega predloga  (pdf - za izpolnjevanje)

Obrazec za oddajo projektnega predloga  (docx - word)

Vzorec izpolnjenega projektnega predloga 

 

aa