JAVNO NAZNANILO - DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DIVAČA, št. 1

datum: 23.04.2021

kategorija: Sporočila za javnost

 Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), drugega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17 in 4/19) Občina Divača s tem

 

 JAVNIM NAZNANILOM     obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi

DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DIVAČA, št. 1

 

Občina Divača obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 1 (v nadaljevanju: SD OPN1 Divača), ki ga je pod št. 774-20 izdelalo podjetje Studio 3 d.o.o., Atelje za arhitekturo Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina.

 

Kraj in čas javne razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN1 Divača bo potekala od torka, 4. maja 2021, do vključno ponedeljka, 7. junija 2021.

 Gradivo dopolnjenega osnutka SD OPN1 Divača bo javno razgrnjeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Divača na naslednji povezavi www.divaca.si (pod rubriko »OPN – spremembe in dopolnitve« »OPN spremembe in dopolnitve št. 1«).

 Gradivo dopolnjenega osnutka SD OPN1 Divača bo na ogled tudi v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača v sejni sobi, v poslovnem času občinske uprave, po predhodnem naročilu na tel. št. 05/731 09 30.

 

 Kraj in čas javne obravnave

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN1 Divača, in sicer v sredo, 19. maja 2021, ob 16.30 uri preko ZOOM videokonference.

Povezava do spletnega dogodka bo 1 dan prej objavljena na spletni strani Občine Divača na naslednji povezavi www.divaca.si (pod rubriko »OPN – spremembe in dopolnitve« »OPN spremembe in dopolnitve št. 1«).

 Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec spremembe in dopolnitve prostorskega akta podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

 

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pripombe na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predlogi se lahko posredujejo:

  • ustno na zapisnik na javni obravnavi,
  • pisno na obrazcu (ki je objavljen kot priloga razgrnjenega gradiva na spletni strani Občine Divača), in sicer po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača ali na elektronski naslov: , pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »SD OPN1 Divača«.

Rok za oddajo pisnih pripomb in predlogov k  razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 

Občina Divača bo pripombe in predloge podane k razgrnjenemu gradivu preučila in do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na oglasni deski Občine Divača in na spletni strani Občine Divača na naslednji povezavi www.divaca.si (pod rubriko »OPN – spremembe in dopolnitve« »OPN spremembe in dopolnitve št. 1«).  

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do pripomb in predlogov, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.  

To javno naznanilo se objavi na oglasni deski Občine Divača, na oglasnih deskah krajevnih skupnosti in na spletni strani Občine Divača na naslednji povezavi www.divaca.si (pod rubriko »OPN – spremembe in dopolnitve« »OPN spremembe in dopolnitve št. 1« ter pod rubriko »Sporočila za javnost«).    

 

Številka: 350-0005/2018-99

Datum: 21.4.2021      
                                               

 

Županja Občine Divača                                                                                                                        

Alenka Štrucl Dovgan  

 

 Naznanilo