Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača za leto 2005

datum: 15.04.2005

kategorija: Razpisi

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača za leto 2005
Uradni list Republike Slovenije, Uradne objave, št. 38/2005

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 8. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Ur. l. RS, št. 54/04) Občina Divača, objavlja

javni razpis

za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača za leto 2005

1. Občina Divača bo v letu 2005 sofinancirala naslednje programe športa:

– športna vzgoja otrok in mladine,

– kakovostni šport,

– vrhunski šport,

– športna rekreacija,

– šport invalidov,

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

– delovanje športnih društev.

II. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:

– športna društva in klubi,

– zveza športnih društev,

– zavodi gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,

– osnovna šola in vrtec.

Če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Divača,

– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,

– za društva da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,

– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.

III. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2005 je 5,750.000 SIT.

IV. Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi meril za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača (Ur. l. RS, št. 54/04).

V. Rok za prijavo programov je do torka, 10. 5. 2005 do 12. ure, na kar naj računajo tudi prijavitelji, ki bodo prijave poslali po pošti. Prijave se oddajo na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Prijava se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako: "Ne odpiraj – javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v

Občini Divača za leto 2005. Na hrbtni strani kuverte pa mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijavi priložite obrazce in drugo dokumentacijo navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Divača ali na spletni strani www.leks-localis.info.

VI. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite v času uradnih ur Občine Divača pri Zdenki Hreščak oziroma na tel. 05/731-09-30.

VII. Opozarjamo vse prijavitelje, da mora prijava vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente. Nepopolnih prijav strokovna komisija ne bo obravnavala.

VIII. Sklep o izbiri bodo prijavljenci prejeli v 15 dneh po preteku roka za oddajo prijav.

Občina Divača