Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača za leto 2006

datum: 05.05.2006

kategorija: Razpisi

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača za leto 2006
Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, št. 45/2006
Datum objave: 28.4.2006

Št. 647/2006 Ob-11875/06

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04) Občina Divača objavlja

javni razpis

za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača za leto 2006

I. Občina Divača bo v letu 2006 sofinancirala naslednje programe športa:

– športna vzgoja otrok in mladine,

– kakovostni šport,

– vrhunski šport,

– športna rekreacija,

– šport invalidov,

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

– delovanje športnih društev.

II. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:

– športna društva in klubi,

– zveza športnih društev,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,

– osnovna šola in vrtec.

Če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Divača,

– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,

– za društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,

– da redno letno dostavljajo občini podatke članstvu, poročila o realizaciji programov n doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.

III. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2006 je 6,403.000 SIT.

IV. Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi meril za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04).

V. Rok za prijavo programov je do torka, 16. 5. 2006 do 12. ure, na kar naj računajo tudi prijavitelji, ki bodo prijave poslali po pošti. Prijave se oddajo na naslov: Občina Divača Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Prijava se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača z leto 2006. Na hrbtni strani kuverte pa mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijavi priložite obrazce in drugo dokumentacijo navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Divača ali na spletni strani www.leks-localis.info ali na www.divaca.si.

VI. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite v času uradnih ur Občine Divača pri Zdenki Hreščak oziroma na tel. 05/73-10-930.

VII. Opozarjamo vse prijavitelje, da mora prijava vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente. Nepopolnih prijav strokovna komisija ne bo obravnavala.

VIII. Sklep o izbiri bodo prijavljenci prejeli v 15 dneh po preteku roka za oddajo prijav.

Občina Divača


sport_navodilo_in_obrazci.pdf