RAZPIS za delovno mesto DIREKTORJA/DIREKTORICE javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

datum: 17.09.2012

kategorija: Natečaji

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001), Zakona o zavodih, 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (Uradni list RS, št. 23/2004) in sklepa 24. seje Sveta Kosovelove knjižnice Sežana o postopku razpisa, izbora in imenovanja direktorja, z dne 11.9.2012, Svet Kosovelove knjižnice Sežana objavlja razpis za imenovanje
DIREKTORJA/DIREKTORICE javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana.

Za direktorja/-ico javnega zavoda bo lahko imenovan kandidat/-ka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima višjo ali visokošolsko izobrazbo humanistične ali družboslovne smeri;
- strokovni izpit iz bibliotekarstva;
- najmanj pet (5) let delovnih izkušenj;
- organizacijske in vodstvene sposobnosti in
- predloži program dela in načrt razvoja Kosovelove knjižnice.

Svet bo imenoval direktorja/-ico za mandatno dobo petih let; po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan/-a. Rok za prijavo je 14 dni od objave tega razpisa.
Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Kosovelova knjižnica Sežana, Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana s pripisom: NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA DIREKTORJA.
Prijavljeni kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni pisno v 30-ih dneh od dneva objave razpisa.

Razpis