JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

datum: 24.10.2012

kategorija: Razpisi

Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS št. 75/2010) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Ur. list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08) objavlja Občina Divača JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, remiz za malo divjad, gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja ter izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira), spravilo sena z odvozom in priprava pasišč za divjad ter postavitev in vzdrževanje greznic, solnic in umetnih dupel (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži na območju občine Divača. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

Javni razpis

Razpisna dokumentacija