JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2014

datum: 19.05.2014

kategorija: Razpisi

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2010 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2014), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2014), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004) in odločitve Komisije za izpeljavo postopka javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2014 št. 410-0048/2014-1 z dne 13.05.2014, Občina Divača objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2014


1. NAROČNIK: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača, in sicer:
- sofinanciranje pripravništva za kritje dela stroškov dela (UKREP 1),
- sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (UKREP 2) in
- sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3).

3. UPRAVIČENCI DO FINANČNIH POMOČI in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati:
UKREP 1 IN UKREP 2
Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki:
- imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju navedenih občin,
- so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
- na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
- imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji in
- imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Divača.
- najkasneje v roku 15-dni od podpisa pogodbe zaposlijo brezposelne osebe za polni delovni čas za najmanj eno leto. Oseba, ki se zaposli, mora biti državljan Republike Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju občine Divača in je prijavljena na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge

Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičeni:
a. prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva,
b. prejemniki za primarno kmetijsko pridelavo,
c. prejemniki iz dejavnosti tovornega prometa za nabavo vozil za cestni prevoz.

Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.

UKREP 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
- so državljani Republike Slovenije,
- imajo stalno bivališče na območju občine Divača,
- so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
- imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
- imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Divača.

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI UPRAVIČENCI:
Za UKREP 1 – spodbujanje pripravništva:
- iskalec pripravništva mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju občine Divača,
- prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti delovno razmerje v obdobju leta razpisa oz. v roku 15-dni od podpisa pogodbe,
- zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dobo enega leta za polni delovni čas,
- v primeru nudenja pripravništva mora delodajalec zagotoviti mentorja za pripravnika in program pripravništva.

Ciljna skupina so mladi pripravniki z dokončano srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe.

Za UKREP 2 - spodbujanje novih zaposlitev:
- imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis,
- najkasneje v roku 15-dni od podpisa pogodbe zaposlijo brezposelne osebe oz. so to osebo zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju občine Divača in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.

Za UKREP 3 – spodbujanje samozaposlitev:
- upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge,
- sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oz. poslovodna oseba, oz. kot zaposlena oseba če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112, oz. 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika –s.p. (zavarovalna podlaga 005),
- realizira samozaposlitev na območju občine Divača (poslovni prostor in sedež morata biti na območju občine Divača),
- dejavnost se mora izvajati na območju občine Divača vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,
- najkasneje v roku 15-dni od podpisa pogodbe mora realizirati samozaposlitev.

5. VIŠINA SREDSTEV, KI JE NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS:
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2014, ki je na razpolago na proračunski postavki 10039001 – Povečanje zaposljivosti (100002 - Subvencioniranje delovnih mest) znaša 10.000,00 EUR, od tega za:

  • UKREP 1: spodbujanje pripravništva v okvirni višini 2.897,65 EUR,

 

  • UKREP 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 2.367,45 EUR in

 

  • UKREP 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 4.734,90 EUR.Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

6. VIŠINA FINANČNE POMOČI in UPRAVIČENI STROŠKI SOFINANCIRANJA
Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije po pomoči »de minimis« (OJ L352/2013).

Višina »de minimis« pomoči, dodeljena posameznem prejemniku, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči. V cestnoprometnem sektorju v tovornem prometu pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo o:
- že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
- drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti tudi seznam podjetij s katerimi je lastniško povezan.

Upravičeni stroški sofinanciranja so za UKREP 1 - spodbujanja pripravništva in UKREP 2 – spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje dela stroškov plač.

Za UKREP 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.

Višina sredstev sofinanciranja znaša:
- za UKREP 1 - spodbujanja pripravništva 1.578,30EUR,
- za UKREP 2 - spodbujanja novih zaposlitev 2.367,45 EUR ter
- za UKREP 3 - spodbujanja samozaposlitev 2.367,45 EUR .

Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.

Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec v roku 20- dni od podpisa pogodbe predložiti naslednjo dokumentacijo za izplačilo:
a. za UKREP 1 – ukrep spodbujanja pripravništva in UKREP 2 – ukrep novih zaposlitev:
- zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
- fotokopije pogodbe o zaposlitvi,
- fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1)
b. za UKREP 3 - ukrep spodbujanja samozaposlitve:
- zahtevek za izplačilo,
- fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes),
- fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1).

7. MERILA ZA IZBOR KONČNIH PREJEMNIKOV:
Za UKREP 1 - spodbujanje pripravništva:
- finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
- starost mladega iskalca zaposlitve oz. pripravnika,
- zaposlitev za nedoločen čas.

Za UKREP 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
- finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
- zaposlitev za nedoločen čas,
- dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni),
- invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe pristojnega organa,
- brezposelna oseba starejša od 50 let,
- mladi do vključno 29 let.

Za UKREP 3 - spodbujanje samozaposlitev:
- načrtovani čisti prihodki od prodaje v EUR v prvem letu poslovanja,
- število predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh letih poslovanja,
- inovativnost in izvirnost ideje,
- tržni potencial ideje.

Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na podlagi meril pridobili najvišje število točk oz. do porabe razpisanih sredstev. Merila za posamezne ukrepe se nahajajo v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani občine Divača na naslovu www.divaca.si.

8. ROK za predložitev vlog je:

    • Za prvo obravnavo v roku 21- dni od dneva objave tega razpisa v Uradnem glasilu slovenskih občin,


  • Vloge se bodo obravnavale še: 20.09.2014 in 10.11.2014.

  • Zadnji rok za oddajo vlog je 09.11.2014.

  • Komisija bo vloge obravnavala do porabe proračunskih sredstev.


9.VLAGATELJI SE PRIJAVIJO NA RAZPIS na obrazcu "Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2014". Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

10. RAZPISNO DOKUMENTACIJO, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača: http://www.divaca.si.

11. POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA NA JAVNI RAZPIS – SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA 2014«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.

12. ODPIRANJE IN OCENJEVANJE VLOG
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis oz. 20.09.2014 in 10.11.2014. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma drugi pooblaščeni osebi, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev.

13. IZBOR IN VIŠINA SREDSTEV
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe.

Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je možna pritožba v roku 15 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

14. DODATNE INFORMACIJE v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. št. 05 73 10 938.


Številka: 410-0048/2014-2
Datum: 13.05.2014


Župan Občine Divača
Drago Božac


Razpis (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2014 z dne 16.05.2014)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - samozaposlitev

RAZPISNA DOKUMENTACIJA nova zaposlitev 2014

RAZPISNA DOKUMENTACIJA prva zaposlitev 2014