Razpis za podelitev priznanj OBČINE DIVAČA za leto 2016

datum: 31.03.2016

kategorija: Razpisi

 Na podlagi  Odloka o podeljevanju priznanj občine Divača (Uradni list RS, št. 37/13) in Odloka o praznikih občine Divača (Uradni list RS, št. 37/13), Občina Divača, na predlog  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   objavlja

 

JAVNI RAZPIS  ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DIVAČA V LETU 2016

 

 Priznanje občine Divača so najvišja priznanja občine za dosežke občanov in drugih posameznikov, organizacij, društev, zavodov, podjetij in drugih pravnih oseb, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na javnem, gospodarskem, družbenem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem in raznih drugih področjih življenja in dela.

Predloge je potrebno vložiti osebno ali po pošti v zaprti ovojnici z oznako:

»Ne odpiraj – Razpis za podelitev priznanj občine Divača« do vključno  15.04.2016, do 12:00 na naslov: OBČINA DIVAČA, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja , Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača

 Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Divača, Kolodvorska 3a,  tel. št.:  05/7310-930 ali po e-pošti: obcina@divaca.si

  

    ŽUPANJA OBČINE DIVAČA

     Alenka Štrucl Dovgan

 

Razpis