JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2018

datum: 19.02.2018

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2014 in 29/2015), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004) in odločitve Komisije za izpeljavo postopka javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2018, Občina Divača objavlja

  

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2018

  

 NAROČNIK: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

 

 PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača, in sicer:

-        sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (UKREP 2) in

-        sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3).

 

ROK za predložitev vlog je:

- za prvo obravnavo do 20.04.2018,

- za drugo obravnavo do 19.10.2018.

 

Vloge se obravnava do porabe sredstev.

 

POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA NA JAVNI RAZPIS – SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA 2018«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.

DODATNE INFORMACIJE v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. št. 05 73 10 938.

 

Celotno besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija - samozaposlitev

Razpisna dokumentacija - nova zaposlitev v letu 2018

 

Objava: Uradni list RS, št. 11 z dne 23.02.2018 stran 536 - 538

 

Številka: 410-0005/2018-2

 

Datum: 19. 02. 2018

 

Županja  Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan