Javni razpis za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača - za leto 2019

datum: 09.04.2019

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18), Zakona o prostovoljstvu (ZProst), (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr., 82/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13, 81/16), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača (Uradni list RS št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16) (v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu občine Divača za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/19 ), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Sklepa županje Občine Divača o začetku postopka izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača - za leto 2019, Občina Divača objavlja 

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE IZBRANIH IZVAJALCEV PROGRAMOV,

KI SO V ŠIRŠEM INTERESU IN NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2019

 

Predmet razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje programov izbranih izvajalcev, ki niso predmet drugih razpisov v občini Divača ali se financirajo iz drugih proračunskih postavk v občini Divača, so v širšem interesu in se izvajajo na območju  občine Divača oziroma za občane občine Divača v letu 2019.

 

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa niso namenjena za sofinanciranje:

  • programov redne - obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
  • investicij.

Javni razpis se prične z dnevom objave razpisa  v Uradnem listu RS in zaključi  30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS. 

 

Objava Javnega razpisa: Uradni list RS št. 22/19, dne 5. 4. 2019.

 

 

Županja  Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

 

Besedilo razpisa 

 

Razpisna dokumentacija in obrazci za prijavo  

Pravilnik o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača (Uradni list RS št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16)