JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2019.

datum: 18.04.2019

kategorija: Razpisi

  V Uradnem listu RS  št. 22/19 z dne 5. 4. 2019 je objavljen  

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2019.

                

Razpisna dokumentacija obsega:

 Prijavni obrazci:

 1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
 2. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
 3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
 4. KAKOVOSTNI ŠPORT
 5. VRHUNSKI ŠPORT
 6. ŠPORT INVALIDOV
 7. ŠPORTNA REKREACIJA
 8. ŠPORT STAREJŠIH
 9. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE (NEPROGRAMSKI STROŠKI)
 10. RAZVOJNE NALOGE V ŠPORTU (USPOSABLJANJE KADROV)
 11. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA  

 ·         MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR IN VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV ŠPORTA.

 ·           Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača, (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18)

 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane  priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku na naslov: OBČINA DIVAČA, KOLODVORSKA ULICA 3A, 6215 DIVAČA;  ovitek mora biti označen z navedbo: »NE ODPIRAJ - RAZPIS ŠPORT 2019«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

 

Alenka  Štrucl  Dovgan