ODPRTI POSTOPEK - Večnamenska dvorana v Famljah - 2.faza

datum: 14.08.2019

kategorija: Razpisi

 

POVABILO K SODELOVANJU

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku vas vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo »Večnamenski objekt v Famljah – 2. faza«.

 Podatki in naslov naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, Davčna številka: 5882974000

  Ponudba naj vključuje vse zahtevane elemente in sestavine za oddajo ponudbe skladno z navodili ponudnikom za pripravo ponudbe in veljavno zakonodajo.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 30. 8. 2019 do 12.00. Podrobnejša navodila glede načina oddaje ponudbe so navedena v nadaljevanju.

 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 8. 2019 ob 12.01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

 Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

 

 

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil pod številko objave: JN005795/2019-B01

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=321379

 

Razpisna dokumentacija

Popis del

 

ESPD

 

Sheme stavbnega pohištva

 

Projektna dokumentacija (PZI) je na vpogled na sedežu Občine Divača.

 

 

Občina Divača

županja

Alenka Štrucl Dovgan