Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 25.10.2019

kategorija: Razpisi

 Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) občina Divača objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 Predmet namere za sklenitev neposredne pogodbe je prodaja (zamenjava) zemljišč:

  •  parcela št.  1705/84,  k.o. 2451 – Dolnje Ležeče v izmeri   77  m², ID 6705505 in
  •  parcela št.  1705/87,  k.o. 2451 – Dolnje Ležeče v izmeri 220  m², ID 6705509.

 Izhodiščna cena za nepremičnino znaša 18.117,00 € (neto).  

 Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od dne objave te namere. Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu.

 V primeru več ponudb in/ali izjav bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Divača.

 Kupnino po prodajni pogodbi bo treba plačati v osmih dneh od izdaje računa. Plačilo kupnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

 Občina Divača si pridržuje pravico, da do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi postopek oddaje, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški se ne povrnejo nobenemu interesentu.

 

 Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na tel. 05/731 09 30 (Iztok Felicjan) ali preko e-pošte: obcina@divaca.si.

 

Številka:  478-0019/2019-10

Datum:    25.10.2019

 

Občina Divača

 županja

 Alenka Štrucl Dovgan

 

Namera