JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2021

datum: 09.03.2021

kategorija: Razpisi

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/14 in 29/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2021), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in odločitve Komisije za izpeljavo postopka javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2021, Občina Divača objavlja

  

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2021

  

1.   NAROČNIK:

      Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

 

 2.   PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača, in sicer:

 • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (UKREP 2) in
 • sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3).

 

3.   UPRAVIČENCI DO FINANČNIH POMOČI in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

 

UKREP 2

Za ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki:

 • imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju navedenih občin,
 • so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 • na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
 • na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
 • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji in
 • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Divača.
 • so v letu razpisa zaposlili brezposelne osebe za polni delovni čas za najmanj eno leto ali bodo v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlili brezposelno osebo za polni delovni čas za najmanj eno leto. Oseba, ki se zaposli, mora biti državljan Republike Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju občine Divača in je prijavljena na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.

 

Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičeni:

prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva, prejemniki za primarno kmetijsko pridelavo, prejemniki iz dejavnosti tovornega prometa za nabavo vozil za cestni prevoz.

 Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.

 

UKREP 3

Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno bivališče na območju občine Divača,
 • so v letu razpisa najmanj en mesec pred oddajo vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pa še niso v letu razpisa odprli dejavnosti in so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in bodo v roku najkasneje 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev realizirali samozaposlitev,
 • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
 • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Divača.

 

4.   POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI UPRAVIČENCI

 

Za UKREP 2 - spodbujanje novih zaposlitev:

 • imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis,
 • najkasneje v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlijo brezposelne osebe oz. so to osebo zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju občine Divača in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.

 

Za UKREP 3 spodbujanje samozaposlitev:

 • upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge,
 • sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oz. poslovodna oseba, oz. kot zaposlena oseba če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112, oz. 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika –s.p. (zavarovalna podlaga 005),
 • realizira samozaposlitev na območju občine Divača (poslovni prostor in sedež morata biti na območju občine Divača),
 • dejavnost se mora izvajati na območju občine Divača vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve,
 • najkasneje v roku 30-tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev realizira samozaposlitev ali pa je v letu razpisa že realiziral samozaposlitev pod pogojem, da je bil pred tem najmanj en mesec prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

  

5.   VIŠINA SREDSTEV, KI JE NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS

 Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2021, ki je na razpolago na proračunski postavki 10039001 – Povečanje zaposljivosti (10000200 - Subvencioniranje delovnih mest – tekoče leto) znaša 11.300,00 EUR, od tega za:

 • UKREP 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 5.650,00 EUR in
 • UKREP 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 5.650,00 EUR.

 Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

 

6.   VIŠINA FINANČNE POMOČI IN UPRAVIČENI STROŠKI SOFINANCIRANJA

 Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije po pomoči »de minimis« (OJ L352/2013).

 Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem tovornem prevozu pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

 Enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

 • podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
 • podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
 • podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
 • podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih točk tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.

 Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.

Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.

 Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo o:

 • že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
 • drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti tudi seznam podjetij s katerimi je lastniško povezan.

 Upravičeni stroški sofinanciranja za UKREP 2 spodbujanje novih zaposlitev so stroški za kritje dela stroškov plač.

 Za UKREP 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti in sicer: kritje obveznih prispevkov za socialno varnost, računovodskih storitev, nakup obratovalnih sredstev, svetovalne storitve in druge materialne stroške in storitve.

 Višina sredstev sofinanciranja znaša:

 • za UKREP 2 - spodbujanja novih zaposlitev 3.072,72 EUR ter
 • za UKREP 3 - spodbujanja samozaposlitev 3.072,72  EUR .

 Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.

Možna je prerazporeditev sredstev med ukrepoma, v kolikor bi na posameznem ukrepu ostala sredstva, na drugem ukrepu pa bi primanjkovala sredstva (odvisno od števila prispelih vlog za posamezen ukrep).

 Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec v roku 20- dni od podpisa pogodbe predložiti naslednjo dokumentacijo za izplačilo:

za UKREP 2 –  ukrep novih zaposlitev:

 • zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
 • fotokopije pogodbe o zaposlitvi,
 • fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1)

za UKREP 3 -  ukrep spodbujanja samozaposlitve:

 • zahtevek za izplačilo,
 • fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes),
 • fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1).

 

7.   MERILA ZA IZBOR KONČNIH PREJEMNIKOV:

 

Za UKREP 2 spodbujanje novih zaposlitev:

 • finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena (se priloži naknadno po zaprosilu naročnika),
 • zaposlitev za nedoločen čas,
 • dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni),
 • invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe pristojnega organa,
 • brezposelna oseba starejša od 50 let,
 • mladi do vključno 29 let,
 • zaposlitev več oseb.

 

Za UKREP 3 - spodbujanje samozaposlitev:

 • starost samozaposlene osebe,
 • stopnja invalidnosti,
 • osebe, ki so težje zaposljive,
 • število mesecev brezposelnosti,
 • tržni potencial ideje.

 Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na podlagi meril pridobili najvišje število točk oz. do porabe razpisanih sredstev. Merila za posamezne ukrepe se nahajajo v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani občine Divača na naslovu www.divaca.si.

 

ROK za predložitev vlog je do petka  17. 09. 2021.

  

8.   NAČIN PRIJAVE

 Vlagatelji se prijavijo na javni razpis s pomočjo obrazca "Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2021". Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis, izjave in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača: http://www.divaca.si.

 Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov:

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

 Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis:

NE ODPIRAJ, VLOGA NA JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2021 – SAMOZAPOSLITEV (če gre za samozaposlitev)

oz.

NE ODPIRAJ, VLOGA NA JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2021 – NOVA ZAPOSLITEV (če gre za zaposlitev brezposelne osebe)

 

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.

 

9.   ODPIRANJE IN OCENJEVANJE VLOG

 Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis.

 Odpiranje vlog ni javno.

 Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

 Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

 Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 30-tih dni od dneva odpiranja vlog.

  

10.            IZBOR IN VIŠINA SREDSTEV

 Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe.

 Zoper sklep o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

 Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. št. 05 73 10 938.

 

 

Županja  Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Javni razpis (Objavljen v Uradnem listu RS št. 31/21, dne 5.3.2021)

Razpisna dokumentacija - UKREP 2

Razpisna dokumentacija - UKREP 3