Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev na območju občine Divača v letu 2005

datum: 19.04.2005

kategorija: Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev na območju občine Divača v letu 2005
www.lex-localis.info

OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3A
6215 Divača

ID za DDV: SI48502502

objavlja na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju občine Divača (Uradni list RS, št. 54/2004, 109/2004)JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA V LETU 2005


1.
Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 6.000.000,00 SIT.


2.
Področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja:

- dejavnost pevskih zborov,
- dejavnost pihalnih orkestrov,
- dejavnost baleta, - dejavnost društev, ki so sestavljena iz več skupin,
- dejavnost dramske, gledališke in lutkovne skupine,
- dejavnost likovne, fotografske, video in filmske skupine,
- dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za podobne zvrsti kulturnih programov.


3.
Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:

- izvajalci programov kulturnih društev, ki imajo sedež na območju občine Divača,

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,

- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,

4.
Predmet sofinanciranja so programi kulturnih društev v letu
2005.

5.
Obrazci za pridobitev sredstev

Obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača pri referentu za kulturo v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani www.lex-localis.info). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na telefonski številki 05/7310-937 Nataša Macarol.


6.
Dostava vlog:

Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – vloga za razpis KULTURA 2005" osebno ali po pošti do 09.05.2004 do 10:00 ure na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.

Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v petih dneh po njegovem sprejemu.

Številka:

Divača, 07.04.2005

Župan Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr.vet.med.

Prijavni obrazec (kultura - balet)
Prijavni obrazec (kultura - pevski zbor)
Prijavni obrazec (kultura - pihalni orkester)
Prijavni obrazec (kultura - več skupin)

Prijavni obrazci so dostopni na http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=5bed38b5-a91b-4d9b-9570-607d5d3f74e2