JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI DIVAČA

datum: 28.12.2012

kategorija: Razpisi

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12) ter 9. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v občini Divača (Uradni list RS, št. 81/12), objavlja Občina Divača

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI DIVAČA1.) Naziv in naslov koncedenta:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

2.) Predmet javnega razpisa:
Podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v občini Divača.

3.) Vrsta in opis storitve:
Storitev obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti ali invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo in mobilno pomoč. Storitev obsega gospodinjsko pomoč in pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

4.) Obseg in čas opravljanja koncesije:
Obseg storitve je določen skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11 in 104/11). Koncesija se podeli za 10 let z možnostjo podaljšanja. Predvideni začetek izvajanja storitve je 1. 2. 2013 oziroma takoj, ko bo to mogoče.

5.) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
Javno službo Pomoči družini na domu na območju občine Divača lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
- da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem besedilu: storitve),
- da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve,
- da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
- da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.

6.) Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija:
Območje občine Divača

7.) Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija:
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Socialna oskrba na domu je namenjena osebam, ki jim psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki.
Pod navedenimi pogoji so upravičenci do socialne oskrbe na domu:
- osebe stare nad 65 let, ki jim zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogoča občasno oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega Centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

8.) Način financiranja storitve, ki je predmet koncesije:
Storitev se financira iz proračunskih sredstev koncedenta ter s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev.

9.) Merila za izbiro ponudnika:
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
- cena izvajanja storitve - 70 točk,
- oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja, za katero bo podeljena koncesija - 20 točk,
- druge morebitne ugodnosti in storitve - 10 točk.

10.) Rok za prijavo na javni razpis:
Ponudniki morajo svoje ponudbe oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, s pripisom »Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v občini Divača – ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.

Ponudnik mora ponudbo posredovati na sedež Občine Divača najkasneje do dne 14. 1. 2013 do 9,00 ne glede na vrsto dospetja. Ponudbe poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno.

Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisanega roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«.

11.) Čas odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo dne 14. 1. 2013 ob 9,30 v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača. Odpiranje ponudb bo javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik ponudnika se izkaže s pisnim pooblastilom.

Komisija bo na odpiranju ponudb preverila pravočasnost ponudbe in ponujeno ceno. Nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) ne bodo odprte in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Komisija bo za vsako pravočasno prispelo ponudbo ugotovila ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje in ali je popolna, glede na zahteve javnega razpisa. O vsaki ponudbi, ki bo izpolnjevala predpisane zahteve, bo komisija pridobila mnenje socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po izteku roka za podajo mnenja, opravila pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog podelitve koncesije.

12.) Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe:
Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila Občinska uprava Občine Divača z odločbo. Organ pristojen za podpis koncesijske pogodbe z izbranim koncesionarjem je župan Občine Divača.

13.) Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta ter na spletni strani Občine Divača, www.divaca.si. Kontaktna oseba, pristojna za dajanje informacij je Romana Derenčin, Občina Divača, Višja svetovalka za družbene dejavnosti, in sicer preko E-pošte: romana.derencin@divaca.si.

Številka: 430-0045/2012-3
Divača, 17. 12. 2012


Občina Divača
Župan Drago BožacRazpis_uradni list

Razpisna dokumentacija (pdf)

Razpisna dokumentacija (word)