JAVNO NAROČILO "Izvedba avtobusnih postajališč in prehoda za pešce v Dolnjih Ležečah"

datum: 03.06.2015

kategorija: Razpisi

JAVNO NAROČILO "Izvedba avtobusnih postajališč in prehoda za pešce v Dolnjih Ležečah"

Predmet javnega naročila obsega ureditev obojestranskega avtobusnega postajališča, ureditev križišča »1« v km 0+830 na regionalni cesti R2-405/6845 Divača – Famlje  z ustreznim prehodom za pešce, ureditev cestne razsvetljave z ustrezno osvetlitvijo prehoda za pešce in avtobusnih postajališč in ureditev odvajanja padavinskih voda na območju avtobusnih postajališč.

Razpisna dokumentacija in projekti:  

Navodila

OBR_Garancija za dobro izvedbo posla

OBR_Garancija za odpravo napak

OBR_Izjava podizvajalca - povezane druzbe

OBR_Izjava podizvajalca

OBR_Menicna izjava s pooblastilom za izpolnitev

OBR-Ovojnica

OBR_Ponudba

OBR_Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

OBR_Vzorec pogodbe DolnjeLezece_PZI

DolnjeLezece_situacija_elektro

Popisi del