JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v občini Divača za leto 2019

datum: 15.04.2019

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih obči, št. 29/2015 in 12/2018), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007,  61/2008, 99/2009 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/19) in odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v občini Divača, Občina Divača objavlja

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v občini Divača za leto 2019

 

NAROČNIK: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

PREDMET RAZPISA: Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2019, postavka 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu -11000101 Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu za društva - namenjena za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v občini Divača.

Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.

Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:

  • izobraževalne vsebine splošnega pomena,
  • predstavitev in promocija dejavnosti društva / zveze ter območja delovanja,
  • organizacija prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
  • izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja, ipd.,
  • druge izredne aktivnosti,
  • materialnih stroškov vezani na izvedbo programa. 

Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:  

  • profitni oz. pridobitni programi društev / zvez,
  • stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
  • stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju. 

 ZADNJI ROK za predložitev prijav je ponedeljek, 03.06.2019.

POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – DRUŠTVA S PODROČJA KMETIJSTVA, PODEŽELJA, GOZDARSTVA, LOVSTVA IN RIBIŠTVA – leto 2019«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.

 

 Objava: Uradni list RS, št. 24 z dne 12.04.2019

Razpis - celotno besedilo

Razpisna dokumentacija in obrazec za prijavo

 

Številka: 410-0003/2019-3

Datum: 02. 04. 2019

 

Alenka Štrucl Dovgan

 Županja občine Divača