Občinska uprava

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Divača (Uradni list RS, št. 65/1999).

Opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.


Občinska uprava Občine Divača je v skladu s 6. Členom Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Divača (Uradni list RS, št. 65/1999) organizirana kot enovit organ.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.