Občinski prostorski načrt

Tako kot vse občine v Sloveniji je tudi občina Divača dolžna pripraviti nov občinski prostorski načrt (OPN), ki bo s sprejetjem postal temeljni občinski prostorski dokument in bo kot tak predstavljal podlago tudi za bodoči razvoj občine.

Pravni okvir priprave OPN določa obvezno vsebino, obliko in način dela, kakor tudi pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, ob upoštevanju namenske rabe celotnega prostora občine in dejstvu, da ima prenova naselij prednost pred novogradnjami.

Dosledno po zakonodaji mora občina v postopku priprave OPN omogočiti javnosti seznanitev le z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Ker je ta faza v pripravi OPN ena od zadnjih, je bila sprejeta odločitev, da se vsa zainteresirana javnost vključi v delo že na samem začetku priprave, ko ima izdelovalec OPN izdelan šele grobi osnutek OPN, ki dopušča še marsikatero korekcijo. Kot način komunikacije z javnostjo je bila izbrana oblika moderiranih prostorskih delavnic. Le te se bodo izpeljale po vseh krajevnih skupnostih za vsa njihova naselja. Da bodo vsi sodelujoči še bolj učinkoviti, se bodo delavnice izpeljale v dveh delih. Prvi je pripravljalni del, kjer se bo prisotnim predstavilo pravna in strokovna izhodišča ter kartografsko gradivo. Temu sledi z zamikom nekaj tednov izvedbeni del delavnic, kjer se bodo evidentirale pobude, vprašanja in predlogi krajanov in drugih skupin zainteresirane javnosti. Namen delavnic je zabeležiti ne le individualne, temveč tudi (čimveč) skupnih prostorskih izzivov ter vse sprejemljive ideje tudi čimprej vključiti v pripravo osnutka OPN.

Skupno druženje in delo z javnostjo se bo poleg tega prvega kroga izpeljalo še enkrat v obliki javne obravnave dopolnjenega osnutka v okviru javne razgrnitve.