Usklajen predlog OPN za obravnavo na seji občinskega sveta dne 14.3.2018

TEKSTUALNI DEL

 

GRAFIČNI DEL

 I. Strateški del OPN (karte v merilu 1:50.000)

A - Zasnova prostorskega razvoja občine

1. Zasnova omrežja naselij

2. Zasnova območij sanacij

3. Zasnova obrambe in zaščite

B - Zasnova gospodarske javne infrastrukture

4. Zasnova prometnega omrežja z javnim potniškim prometom

5. Zasnova energetskega omrežja in omrežja zvez

6. Zasnova vodnega gospodarstva

C - Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo in so z njimi prostorsko povezana ter okvirna območja razpršene poselitve

D - Usmeritve za določitev namenske rabe in razvoj v krajini

 II. Izvedbeni del OPN

1. Pregledna karta občine Divača z razdelitvijo na liste (v merilu 1:50.000)

2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (v merilu 1:35.000)

3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (karte v merilu 1:5000)

4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (karte v merilu 1:5000)

5. Prikaz območij urejanja z državnimi prostorskimi načrti in občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (karte v merilu 1:5000)

 

OBVEZNE PRILOGE PROSTORSKEGA AKTA

              - tekstualni del

              - grafični del (karte v merilu 1:5000):

                      naslovni listi

                      1. Prikaz rabe prostora in državnih prostorskih načrtov

                      2. Prikaz območij gospodarske javne infrastrukture

                      3.a Prikaz varstvenih režimov

                      3.b Prikaz varstvenih režimov 

                      legendni list

  •  Strokovne podlage

              - Urbanistični načrt Divača

              - Urbanistični načrt Senožeče

              - ostale strokovne podlage

  • Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostor

               - smernice (vključno z analizo smernic)

               - mnenja