OPPN kamnolom Laže-1, 2. etapa - javna razgrnitev

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa in okoljskega poročila bo potekala od torka 22. decembra 2015 do vključno torka 2. februarja 2016.

Gradivo je javno dostopno tudi v sejni sobi Občine Divača, in sicer v poslovnem času občinske uprave. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa bo organizirana 14. januarja 2016 ob 16:00 v prostorih KS senožeče.

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa - dopolnjen osnutek za javno razgrnitev

Odlok o OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa - dopolnjen osnutek za javno razgrnitev

 

Grafični del

0a_Stanje prostora_namenska raba prostora _državni prostorski akti

0b_Stanje prostora_gospodarska javna infrastruktura

0c_Stanje prostora_varstveni režimi

1a_Izsek iz plana

1b_Izsek iz PUP-a

2a_Geodetski načrt

2b_Katastrski načrt

3a_Načrt gradbene parcele na geodetskem načrtu

3b_Obodna parcelacija na katastrskem načrtu

4_Stanje kamnoloma po končani 1. etapi

5_Faznost odpiranja 2. etape kamnoloma

6_Situacija I. faze

6b_Prečni in vzdolžni profil I. faza

7_Situacija II. faze

7b_Prečni in vzdolžni profil II. faza

8_Situacija III. faze

8b_Prečni in vzdolžni profil_III. faza

9_Situacija saniranega kamnoloma

 

Okoljsko poročilo

OP_OPPN_kamnolom_Laže-1, 2.etapa

OP_dopolnitev_OPPN_kamnolom_Laže-1, 2.etapa

odločba_CPVO

mnenje o ustreznosti OP_1

mnenje o ustreznosti OP_2

 

Smernice nosilcev urejanja prostora

vloga za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora

smernice_Družba za avtoceste v RS

smernice_Elektro Primorska

smernice_Eles

smernice_Kraški vodovod

smernice_Komunalno stanovanjsko podjetje

smernice_Ministrstvo za infrastrukturo_Direktorat za energijo

smernice_Ministrstvo za infrastrukturo_Direktorat za infrastrukturo

smernice_Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano_Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 

smernice_Ministrstvo za kulturo

smernice_Zavod za gozdove Slovenije

smernice_Zavod RS za varstvo narave

 

Priloge

Sklep o začetku postopka priptrave OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa

popravek Sklepa o začetku priprave OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa

obrazložitev_Odlok o OPPN za območje kmanoloma Laže-1, 2.etapa

strokovne podlage za širitev kamnoloma Laže-1, 2.etapa

povzetek za javnost

 

obrazec za dajanje pripomb

obrazec za dajanje pripomb