Odlok o OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa

Občinski svet Občine Divača je na 18. redni seji, dne 30.05.2017, sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa, ki je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 28/2017 in na spletni strani Občine Divača.

Vpogled v ostale dele prostorskega akta – grafični del ter obvezne priloge prostorskega akta je zagotovljen na sedežu Občine Divača v času uradnih ur.

Odlok o OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa.