spremembe in dopolnitve - kratek postopek

Županja Občina Divača je sprejela Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40/2017).

Občinski podrobni prostorski načrt je bil sprejet z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2017).

Postopek sprememb in dopolnitev se izvede po kratkem postopku.

 

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa

Javna objava

 

Obrazložitev predlaganih sprememb

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa

 Grafični del

3a Načrt gradbene parcele na geodetskem načrtu

3b Obodna parcelacija na katastrskem načrtu

5 Faznost odpiranja 2.etape kamnoloma

6 Situacija I. faze

7 Situacija II. faze                                                  

8 Situacija III. faze                                                               

9 Situacija saniranega kamnoloma