Uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca

Naziv postopka:
Uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca
Oddelek – področje:
Družbene dejavnosti
Opis postopka:
Starši uveljavljajo znižano plačilo z vlogo pri pristojnem občinskem organu. Vloga je na voljo v izbranem vrtcu, na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport in na državnem portalu E-uprava. Starši oddajo vlogo v vrtcu, lahko pa tudi neposredno na občini.
Pristojni občinski organ določi višino plačila za otroka v odstotku od cene programa in o tem izda odločbo najkasneje do 31. januarja tekočega leta, oziroma, v roku 30 dni po prejemu vloge.
Če se med letom spremeni število družinskih članov (vključno namestitev otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva), če pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih članov, do spremembe vrste virov dohodkov ali spremembe stalnega prebivališča, se plačilo določi na novo.
Spremembo teh dejstev in okoliščin vlagatelj v 15 dneh sporoči pristojnemu občinskemu organu.
Novo plačilo se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe, razen v primeru, če je vlagatelj upravičen do denarne socialne pomoči, če je prišlo do spremembe stalnega prebivališča in spremembe zaposlitve. V tem primeru se sprememba uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po nastanju spremembe oz. oprostitev plačila se uveljavi z dnem pridobitve te pravice na podlagi odločbe o določitvi denarne socialne pomoči.
Vlagatelju, ki ne sporoči pravočasno spremenjenih dejstev in okoliščin, se razlika zaradi prenizkega plačila poračuna naslednji mesec z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Pravna podlaga:
- 32. člen Zakona o vrtcih /ZVrt-UPB2/ (Ur. list RS, št. 100/05),
- 22. člen Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 25/08),
- Sklep o znižanju prispevka staršev za program predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Sežana (Ur. List RS, št. 84/08).
Zahtevane priloge:
odločbe o odmeri dohodnine za predpreteklo leto;
starši, ki niso bili vse leto zaposleni, pa potrdilo delodajalca o bruto plači v zadnjem tromesečju;
nezaposleni potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da so vpisani v evidenco iskalcev zaposlitve;
prejemniki denarne socialne pomoči pri Centru za socialno delo, kopijo odločbe o pridobitvi in trajanju te pravice;
kopijo odločbe o preživnini za otroke (če jo prejemajo).
Taksa:-

Obrazec:
Vloga za znižano plačilo vrtca
Vloga za oprostitev plačila vrtca za drugega otroka